Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 292-299
Tạp chí: Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
Liên kết:

Bài viết trình bày sự vận dụng những điểm mới trong Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy chuyên đề “Đường lối đối ngoại”, học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong phạm vi bài viết, tác giả đã bổ sung và làm rõ những điểm mới về: mục tiêu đối ngoại, nhiệm vụ đối ngoại, một số chủ trương và chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế và thành tựu đối ngoại. Trong đó, về mục tiêu đối ngoại, tác giả tập trung làm rõ 2 mục tiêu là “bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi” và “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Về nhiệm vụ đối ngoại, tác giả bổ sung và nhấn mạnh nhiệm vụ “bảo vệ Tổ quốc” trong tình hình mới. Ngoài ra, tác giả còn làm rõ một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế trong thời gian tới và những thành tựu đã đạt được trên lĩnh vực đối ngoại thời gian qua. Trên cơ sở đó, trong một số nội dung của bài viết, tác giả cũng lồng ghép ý nghĩa của việc vận dụng những điểm mới đối với việc giáo dục chính trị, tư tưởng và ý thức bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên.

Các bài báo khác
(2021) Trang: 673-681
Tạp chí: Vận dụng những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, trường Đại học Cần Thơ, 12/2021
(2021) Trang: 479-490
Tạp chí: Vận dụng sáng tạo tầm nhìn Hồ Chí Minh vào phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang hiện nay, 11/2021, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang
(2021) Trang: 440-452
Tạp chí: Học thuyết hình thái kinh tế-xã hội giá trị lý luận và thực tiễn, Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, 10/2021
(2018) Trang: 320-329
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, trường Đại học Cần Thơ, 16/11/2018
(2017) Trang: 321-329
Tạp chí: Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...