Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 320-329
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, trường Đại học Cần Thơ, 16/11/2018
Liên kết:

Bài viết trình bày sự vận dụng cách mạng công nghiệp 4.0 vào giảng dạy học phần “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Trong phạm vi bài viết, tác giả chủ yếu vận dụng những vấn đề về cách mạng công nghiệp 4.0 vào giảng dạy 2 chương “Đường lối công nghiệp hóa” và “Đường lối đối ngoại”. Ngoài việc giúp sinh viên có được những kiến thức cơ bản về cách mạng công nghiệp 4.0, về chủ trương, đường lối công nghiệp hóa và đường lối đối ngoại của Đảng, thông qua bài viết cũng nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng và ý thức bảo vệ Tổ quốc cho sinh viên trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Các bài báo khác
(2017) Trang: 292-299
Tạp chí: Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
(2017) Trang: 321-329
Tạp chí: Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...