Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang: 479-490
Tạp chí: Vận dụng sáng tạo tầm nhìn Hồ Chí Minh vào phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang hiện nay, 11/2021, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang
Liên kết:

Bài viết nhằm mục đích nghiên cứu việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Để đạt được mục đích nghiên cứu, bài viết tập trung làm rõ hai nội dung lớn. Thứ nhất, tình hình mới đặt ra yêu cầu kế thừa, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhất là sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo giữa các nước trong khu vực cũng như các thế lực thù địch ra sức lợi dụng vấn đề biển, đảo để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Thứ hai, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới với 4 vấn đề trọng tâm: kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ở cả đất liền, vùng trời, vùng biển và hải đảo theo tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng tư tưởng “dĩ bất biến, ứng vạn biến” trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền biển, đảo theo tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng tư tưởng dân vận của Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các bài báo khác
(2021) Trang: 673-681
Tạp chí: Vận dụng những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, trường Đại học Cần Thơ, 12/2021
(2021) Trang: 440-452
Tạp chí: Học thuyết hình thái kinh tế-xã hội giá trị lý luận và thực tiễn, Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, 10/2021
(2018) Trang: 320-329
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, trường Đại học Cần Thơ, 16/11/2018
(2017) Trang: 292-299
Tạp chí: Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
(2017) Trang: 321-329
Tạp chí: Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...