Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang: 673-681
Tạp chí: Vận dụng những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, trường Đại học Cần Thơ, 12/2021
Liên kết:

Bài viết nhằm mục đích nghiên cứu vấn đề Xây dựng Đảng về đạo đức ở Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để đạt được mục đích trên, bài viết tập trung làm rõ ba nội dung: Một là, tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Hồ Chí Minh; Hai là, xây dựng Đảng về đạo đức trong tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới (1986-2020); Ba là, quan điểm, chủ trương xây dựng Đảng về đạo đức ở Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/2021). Qua đó, có thể thấy xây dựng Đảng về đạo đức cũng như về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ là bài học kinh nghiệm quý báu qua 35 năm đổi mới ở Việt Nam và được Đại hội XIII kế thừa, bổ sung, phát triển. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Đảng trên các mặt khác và góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đổi mới

Các bài báo khác
(2021) Trang: 479-490
Tạp chí: Vận dụng sáng tạo tầm nhìn Hồ Chí Minh vào phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang hiện nay, 11/2021, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang
(2021) Trang: 440-452
Tạp chí: Học thuyết hình thái kinh tế-xã hội giá trị lý luận và thực tiễn, Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, 10/2021
(2018) Trang: 320-329
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, trường Đại học Cần Thơ, 16/11/2018
(2017) Trang: 292-299
Tạp chí: Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
(2017) Trang: 321-329
Tạp chí: Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...