Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang: 440-452
Tạp chí: Học thuyết hình thái kinh tế-xã hội giá trị lý luận và thực tiễn, Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh, 10/2021
Liên kết:

Bài viết nhằm mục đích nghiên cứu nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về kết hợp hai nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa sau 35 năm đổi mới. Để đạt được mục đích trên, bài viết tập trung làm rõ một số nội dung trọng tâm sau: Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về kết hợp nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa qua 35 năm đổi mới; Nhận thức của Đảng về kết hợp nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở Đại hội XIII (1/2021). Từ đó cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hai nhiệm vụ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, là tiền đề và điều kiện của nhau, có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau. 

Các bài báo khác
(2021) Trang: 673-681
Tạp chí: Vận dụng những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, trường Đại học Cần Thơ, 12/2021
(2021) Trang: 479-490
Tạp chí: Vận dụng sáng tạo tầm nhìn Hồ Chí Minh vào phát triển bền vững tỉnh Kiên Giang hiện nay, 11/2021, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang
(2018) Trang: 320-329
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và cao đẳng hiện nay, trường Đại học Cần Thơ, 16/11/2018
(2017) Trang: 292-299
Tạp chí: Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
(2017) Trang: 321-329
Tạp chí: Vận dụng nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...