Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 258-262
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 07/02/2020

Ngày nhận bài sửa: 01/05/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Professional liability insurance in medical examination and treatment: Restrictions and solutions

Từ khóa:

Bảo hiểm trách nhiệm, bồi thường thiệt hại, chi phí bảo hiểm, người hành nghề, trách nhiệm pháp lý

Keywords:

Damages, insurance costs, legal responsibility, professional liability insurance, practitioners

 

ABSTRACT

Professional liability insurance in medical examination and treatment plays an important role for practitioners in compensating for damage happening during their work to a third party. Even so, only a small proportion of the insured is insured because of the following shortcomings. These are inadequate and unsuitable legal regulations, high insurance premiums, and the complexity of career to create the right products. Some suggestions are presented in this content to solve problems.

TÓM TẮT

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh giữ vai trò quan trọng đối với người hành nghề trong việc hỗ trợ họ chi trả những thiệt hại do những sai sót xảy ra cho bên thứ ba. Mặc dù vậy, chỉ có một tỉ lệ thấp số người hành nghề được bảo hiểm vì có một số vấn đề bất cập. Đó là các quy định pháp luật chưa đủ và phù hợp, phí bảo hiểm cao và sự phức tạp trong của ngành y tế để có thể tạo ra sản phẩm phù hợp. Một số đề xuất được trình bày trong nội dung này nhằm giải quyết những vướng mắc.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Bảo Anh và Trương Kim Phụng, 2020. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh: Bất cập và giải pháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(3D): 258-262.

Các bài báo khác
NS34 (2022) Trang: 539-548
Tạp chí: Journal of New Zealand Studies
30 (2022) Trang: 1777-1784
Tạp chí: Central European Management Journal
6 (2022) Trang: 1522-1536
Tạp chí: Journal of Positive Psychology and Wellbeing
6 (2022) Trang: 8048-8059
Tạp chí: Journal of Positive School Psychology
25 (2021) Trang:
Tạp chí: Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
62 (2021) Trang: 117-128
Tạp chí: European Journal of Social Sciences
(2021) Trang: 1104-1109
Tạp chí: INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , October 2021, Baku, Ajerbaijan
03 (2021) Trang: 1303-1311
Tạp chí: International Journal of Innovation Scientific Research and Review
10 (2) (2019) Trang: 2154-4611
Tạp chí: Asian Journal Law and Economics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...