Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
24 (2021) Trang: 64-69
Tạp chí: Tạp chí Công thương
Liên kết:

“Tai biến” hay “sơ sót” trong khám bệnh, chữa bệnh do người hành nghề khám, chữa bệnh gây ra thiệt hại cho bệnh nhân. Có một thực trạng đáng bàn và cần nhanh chóng đưa ra giải pháp là ngày càng nhiều “tai biến” được phát hiện trong việc khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, những quy định pháp luật nhằm điều chỉnh về “tai biến” trong khám bệnh, chữa bệnh còn thiếu và không còn phù hợp. Điều này ảnh hưởng sâu sắc đến quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân; ở một khía cạnh khác, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cũng cần có cơ chế pháp lý phù hợp để có những chuẩn mực để hành nghề một cách tốt nhất. Do đó, tác giả sử dụng biện pháp tổng hợp, phân tích, và so sánh để có những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về “tai biến” trong khám bệnh, chữa bệnh.

 
Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 258-262
Tải về
NS34 (2022) Trang: 539-548
Tạp chí: Journal of New Zealand Studies
30 (2022) Trang: 1777-1784
Tạp chí: Central European Management Journal
6 (2022) Trang: 1522-1536
Tạp chí: Journal of Positive Psychology and Wellbeing
6 (2022) Trang: 8048-8059
Tạp chí: Journal of Positive School Psychology
25 (2021) Trang:
Tạp chí: Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
62 (2021) Trang: 117-128
Tạp chí: European Journal of Social Sciences
(2021) Trang: 1104-1109
Tạp chí: INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , October 2021, Baku, Ajerbaijan
03 (2021) Trang: 1303-1311
Tạp chí: International Journal of Innovation Scientific Research and Review
10 (2) (2019) Trang: 2154-4611
Tạp chí: Asian Journal Law and Economics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...