Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 12, No 3 (2020) Trang: 73-79
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 11 Apr 2020
Revised 21 Jun 2020

Accepted 30 Nov 2020

 

Medical malpractice liability insurance (MMLI) is one type of professional liability insurance that protects healthcare professionals from liability associated with wrongful practices. This paper analyses and compares the laws of four countries (Belgium, France, England, and Vietnam) on the frameworks of MMLI such as insurable interest, insured risk, insured premium, indemnification, and the third party to find out the similarities and differences of the laws of the four countries and make suggestions to improve the Vietnamese law on MMLI. Comparing the systems of MMLI in Vietnam with the nations is to be aware of the different and similar regulations. The results from this study may help Vietnam to study and improve more about the following rules through the models of MMLI of the countries.

Keywords

Indemnification, insured risk, medical malpractice liability insurance insured premium, third-party

Cited as: Anh, N.T.B., 2020. Medical malpractice liability insurance: Comparision of Vietnam to some European countries. Can Tho University Journal of Science. 12(3): 73-79.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 258-262
Tải về
NS34 (2022) Trang: 539-548
Tạp chí: Journal of New Zealand Studies
30 (2022) Trang: 1777-1784
Tạp chí: Central European Management Journal
6 (2022) Trang: 1522-1536
Tạp chí: Journal of Positive Psychology and Wellbeing
6 (2022) Trang: 8048-8059
Tạp chí: Journal of Positive School Psychology
25 (2021) Trang:
Tạp chí: Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
62 (2021) Trang: 117-128
Tạp chí: European Journal of Social Sciences
(2021) Trang: 1104-1109
Tạp chí: INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , October 2021, Baku, Ajerbaijan
03 (2021) Trang: 1303-1311
Tạp chí: International Journal of Innovation Scientific Research and Review
10 (2) (2019) Trang: 2154-4611
Tạp chí: Asian Journal Law and Economics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...