Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2022) Trang: 8048-8059
Tạp chí: Journal of Positive School Psychology

The topic of euthanasia and physician-assisted suicide is an emotive issue worldwide. The focus of this study is to explore the state of euthanasia and physician-assisted suicide legislation in select African countries while comparing them to some states where euthanasia is legal. This study will raise a new body of knowledge on the state of euthanasia and physician-assisted suicide legislation in the studied countries. The study employed a literature review approach where existing publications were studied in the course of the research. The study found that, although there is no evident legislation prohibiting euthanasia and physician-assisted suicide in the selected countries, the same is illegal. The research established that there is a need for the three selected countries (Kenya, Nigeria, and South Africa) to review their legislation regarding euthanasia. Also, these findings could prove instrumental to legislators in reviewing individual nation's laws concerning euthanasia and physician-assisted suicide.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 258-262
Tải về
NS34 (2022) Trang: 539-548
Tạp chí: Journal of New Zealand Studies
30 (2022) Trang: 1777-1784
Tạp chí: Central European Management Journal
6 (2022) Trang: 1522-1536
Tạp chí: Journal of Positive Psychology and Wellbeing
25 (2021) Trang:
Tạp chí: Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
62 (2021) Trang: 117-128
Tạp chí: European Journal of Social Sciences
(2021) Trang: 1104-1109
Tạp chí: INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS , October 2021, Baku, Ajerbaijan
03 (2021) Trang: 1303-1311
Tạp chí: International Journal of Innovation Scientific Research and Review
10 (2) (2019) Trang: 2154-4611
Tạp chí: Asian Journal Law and Economics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...