Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 1-9
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/11/2014

Ngày chấp nhận: 27/02/2015

 

Title:

Evaluate the productive efficiency of pineapples growing households in Tan Phuoc District, Tien Giang Province

Từ khóa:

Hiệu quả sản xuất, hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả phân phối nguồn lực, hiệu quả chi phí, hiệu quả qui mô, nông hộ trồng khóm

Keywords:

Productive efficiency, resource allocative efficiency, technical efficiency, scale efficiency, cost efficiency, pineapples growing households

ABSTRACT

Data Envelopment Analysis - DEA was used in this study to evaluate the technical efficiency, cost efficiency, resource allocative efficiency and the scale efficiency of pineapples growing households in Tan Phuoc district, Tien Giang province. Research data were collected from 226 pineapples growing households in Tan Phuoc district, Tien Giang province. Data Envelopment Analysis and Independent samples T-test were used to compare the productive efficiency between the poor households and the non-poor households. The research results indicated that the pineapples growing households in Tan Phuoc district, Tien Giang province had a relative high level of the technical efficiency, average level of cost efficiency and resource allocative efficiency. The scale efficiency of pineapples growing households was pretty high. The results also showed that there was a discrepancy of the productive efficiency between the poor households and non-poor households. The technical efficiency, cost efficiency, and resource allocative efficiency levels of the poor households were lower than those of the non-poor households.

TÓM TẮT

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích màng bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis-DEA) để đánh giá hiệu quả kĩ thuật, hiệu quả chi phí, hiệu quả phân phối nguồn lực và hiệu quả quy mô của nông hộ sản xuất khóm trên địa bàn huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 226 nông hộ trồng khóm ở huyện Tân Phước. Bên cạnh phương pháp phân tích DEA, nghiên cứu còn ứng dụng kiểm định trung bình giữa hai tổng thể (T-test) để so sánh hiệu quả sản xuất khóm giữa hộ nghèo và hộ không nghèo. Kết quả chỉ ra rằng, nông hộ sản xuất khóm ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang có hiệu quả kỹ thuật tương đối cao, hiệu quả phân phối nguồn lực và hiệu quả sử dụng chi phí ở mức trung bình. Hiệu quả quy mô của hộ sản xuất khóm đạt kết quả khá cao. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy, có sự chênh lệch về hiệu quả sản xuất giữa hộ nghèo và hộ không nghèo. Các chỉ tiêu về hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả chi phí và hiệu quả quy mô của hộ nghèo đều thấp hơn hộ không nghèo.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 101-108
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 106-112
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 11-16
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 122-129
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 137-142
Tải về
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 175-186
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 194-202
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 217-224
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 219-228
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 220-228
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 23-32
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 230-238
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 24-30
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 24-31
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 240-250
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 245-252
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 254-264
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 258-266
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 265-272
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 274-282
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 283-292
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 305-311
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 38-44
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 41-52
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 55-63
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 58-67
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 66-72
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 75-82
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 80-86
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 91-101
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 91-97
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 97-105
Tải về
03 (2) (2019) Trang: 64-74
Tạp chí: International Journal of Scientific and Education Research
03 (3) (2019) Trang: 67-77
Tạp chí: International Journal of Scientific and Education Research
6 (2017) Trang: 1-5
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
Volume 3, Issue 11 (2018) Trang: 5850-5863
Tạp chí: International Journal of Social Science & Economic Research
10 (2018) Trang: 42-43
Tạp chí: Du lịch
194 (2018) Trang: 47-54
Tạp chí: Khoa học & Đào tạo Ngân hàng
02 (64) (2018) Trang: 7-10
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
(2017) Trang: 270-278
Tạp chí: Phát triển kinh tế xã hội vùng ĐBSCL trong xu thế toàn cầu hóa, Khoa Kinh tế, 15/12/2017
(2017) Trang: 118-125
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực du lịch vùng ĐBSCL: thực trạng, thách thức và chính sách, Khoa Kinh tế, 10/11/2017
(2017) Trang: 82-91
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực du lịch vùng ĐBSCL: thực trạng, thách thức và chính sách, Khoa Kinh tế, 10/11/2017
Volume 3, Issue 2, June 2017, (2017) Trang: 31-35
Tạp chí: American Journal of Theoretical and Applied Business
05-2017 (2017) Trang: 14-17
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu
02 (60) 2017 (2017) Trang: 42-46
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
2016 (2016) Trang: 123-140
Tạp chí: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
20 (2016) Trang: 39-41
Tạp chí: Thị trường Tài chính Tiền tệ
(2015) Trang: 114-124
Tạp chí: Đào tạo và NCKH ở ĐBSCL - Hội nhập và Phát triển bền vững, Trường Đại học Tây Đô, 26/11/2015


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...