Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
97 (2014) Trang: 4799-4810
Tạp chí: Journal of Dairy Science
Liên kết:

Emulsifying properties of milk fat globule membrane (MFGM) materials isolated from reconstituted buttermilk (BM; i.e., BM-MFGM) and BM whey (i.e., whey-MFGM), individually or in mixtures with BM powder (BMP) were compared with those of a commercial dairy ingredient (Lacprodan PL-20; Arla Foods Ingredients Group P/S, Viby, Denmark), a material rich in milk polar lipids and proteins. The particle size distribution, viscosity, interfacial protein, and polar lipids load of oil-in-water emulsions prepared using soybean oil were examined. Pronounced droplet aggregation was observed with emulsions stabilized with whey-MFGM or with a mixture of whey-MFGM and BMP. No aggregation was observed for emulsions stabilized with BM-MFGM, Lacprodan PL-20, or a mixture of BMMFGM and BMP. The surface protein load and polar lipids load were lowest in emulsions with BM-MFGM. The highest protein load and polar lipids load were observed for emulsions made with a mixture of whey-MFGM and BMP. The differences in composition of MFGM materials, such as in whey proteins, caseins, MFGM-specific proteins, polar lipids, minerals, and especially their possible interactions determine their emulsifying properties.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 127-139
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 16-23
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 192-201
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 210-217
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 88-96
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 89-95
Tải về
1 (2013) Trang: 136
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...