Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 01 (2015) Trang: 89-95
Tải về

ARTICLE INFO

 

ABSTRACT

Received date: 03/08/2015

Accepted date: 26/11/2015

 

Fresh mushrooms (Agaricus bisporus) have a short shelf-life. The effects of O2 andCO2 concentrations and of storage temperature on the opening of caps and the sensory quality were studied. Eight different gaseous atmospheres were set up with combinations of O2 concentrations (3, 12, 16.5 and 21%) and CO2 concentrations (0, 3, 6 and 12%). The storage temperatures for each gas condition were 1, 6 and 12°C. The opening of caps and the sensory quality were modelled on the basis of a generalized logits model. As results, the various O2 and CO2 concentrations did not give any effect on the quality of mushrooms stored at temperatures below 6°C up to 9 days. Different temperatures were the greatest influence on the opening of the caps, and decreasing the sensory quality. At temperature of 12°C, a gas combination of 12% O2 and 6% CO2 provided the best conditions but the shelf-life was less than 7 days.

KEYWORDS

Mushroom, controlled atmosphere, sensory quality, opening of cap

Cited as: Que, P.T.T, Verlinden, B. And Nicolaï, B., 2015. Predictive controlled-atmosphere-model for
the opening of caps and sensory quality of fresh mushrooms (Agaricus bisporus). Can Tho University Journal of Science. 1: 89-95.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 127-139
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 16-23
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 192-201
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 210-217
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 88-96
Tải về
1 (2013) Trang: 136
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...