Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
15 (2020) Trang: 93-99
Tạp chí: Tạp chí Công Thương
Liên kết:

Khoai môn là cây lấy củ quan trọng ở Việt Nam. Đa phần củ cái khoai môn được sử dụng, phần củ dáo chưa được tận dụng tối đa. Mục đích của nghiên cứu này là tận dụng nguồn phụ phẩm củ dáo khoai môn để chế biến bột khoai môn, tạo ra sản phẩm mới có chất lượng tốt giúp đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu khoai môn. Thí nghiệm bố trí ảnh hưởng của nhiệt độ sấy bằng không khí nóng đối lưu ở các nhiệt độ khác nhau (40; 50; 60 và 70oC) cùng với mẫu đối chứng là phơi nắng đến sự thay đổi tính chất hóa lý bột khoai môn. Kết quả nghiên cứu cho thấy sấy khoai môn ở nhiệt độ 60oC đến khi đạt độ ẩm cân bằng (~ 8 %) là điều kiện sấy tối ưu nhất để bột khoai môn đạt độ sáng cao, đồng thời độ trương nở, độ hòa tan, độ nhớ và hàm lượng tinh bột cũng đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn chất lượng bột.  

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 127-139
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 16-23
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 192-201
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 210-217
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 88-96
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 89-95
Tải về
1 (2013) Trang: 136
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...