Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
4 (2020) Trang: 1744-1752
Tạp chí: Food Research

The milk fat globule membrane (MFGM) contains proteins and polar lipids making this complex mixture a good emulsifier. In this study, MFGM material was isolated from reconstituted buttermilk using microfiltration and further separated into MFGM protein concentrate and polar lipid concentrate using solvent fractionation. The emulsifying properties of those two emulsifier fractions, separately or in combination, at various concentrations of proteins (0.3; 1.3 and 2.3 w%) and polar lipids (0.3; 1.3 and 2.3 w%), were investigated. The results showed that at low emulsifier concentrations (< 2.3%), the combination of both proteins and polar lipids resulting in the formation of emulsions with a small droplets size and low apparent viscosity. The addition of polar lipids did not replace the adsorbed proteins. Between the two emulsifier fractions, MFGM protein concentrate had greater emulsifying properties compared to the polar lipid concentrate.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 127-139
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 16-23
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 192-201
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 210-217
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 88-96
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 89-95
Tải về
1 (2013) Trang: 136
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...