Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 88-96
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 06/04/2017

Ngày nhận bài sửa: 18/09/2017

Ngày duyệt đăng: 30/11/2017

 

Title:

Study on the potential of using milk fat globule membrane fragments in the production of yoghurt

Từ khóa:

Lipid phân cực, màng cầu béo sữa, protein, sữa chua

Keywords:

Milk fat globule membrane, polar lipids, protein, yoghurt

ABSTRACT

Milk contains as little as 2 g/L of milk fat globule membrane. However, this material received much attention in recent years due to both its health-beneficial properties and technological functionalities. The aim of this study was to evaluate the potential of using milk fat globule membrane fragments in the production of yoghurt. The influence of skim milk powder with a total solids content of 12-15%, and the supplementation of Lacprodan®PL-20 (0-4%) instead of skim milk powder, on the physical properties of yoghurt (i.e. firmness and water-holding capacity) was studied. In addition, the total polar lipids content and the milk fat globule membrane proteins in yoghurt with Lacprodan®PL-20 addition were analysed. It was found that the firmness and the water-holding capacity of yoghurt were improved when the total solids content in skim milk increased from 12 to 15%, whereas the fermentation time was prolonged. Replacing 3% of solids of skim milk by Lacprodan®PL-20, increased the water-holding capacity Replacing 3% of solids of skim milk by Lacprodan®PL-20 resulted in an increased of water-holding capacity (85.23%). Besides, based on densitometry, by adding 3% Lacprodan®PL-20, the band intensities of XO, CD36, BTN, PAS 6/7 and ADPH in yoghurt was more abundant than in yoghurt without adding Lacprodan®PL-20. The total polar lipids of this yoghurt was also high (0.24%). These results indicated the Lacprodan®PL-20 is highly potential for being incorporated in yoghurt product. It not only provides beneficial nutritional properties, but also contributes to the technological properties of the product, such as improved water-holding capacity.

TÓM TẮT

Sữa tươi chứa ít vật chất từ màng cầu béo sữa, chỉ khoảng 2 g/L. Tuy nhiên, vật chất này thu hút nhiều sự chú ý trong những năm gần đây do những tính chất có lợi cho sức khỏe và những đặc tính công nghệ. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá khả năng sử dụng màng cầu béo sữa trong chế biến sữa chua. Ảnh hưởng của hàm lượng bột sữa gầy sử dụng để chuẩn hóa hàm lượng chất khô thay đổi từ 12-15% và hàm lượng Lacprodan®PL-20 bổ sung thay thế bột sữa gầy từ 0-4% đến các tính chất vật lý của sữa chua như độ cứng và khả năng giữ nước của sản phẩm được khảo sát. Bên cạnh đó, hàm lượng lipid phân cực và protein màng cầu béo trong các mẫu sữa chua có bổ sung Lacprodan®PL-20 cũng được phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi tăng hàm lượng chất khô trong dịch sữa từ 12 đến 15% giúp cải thiện độ cứng và khả năng giữ nước của sản phẩm, tuy nhiên thời gian lên men kéo dài. Bổ sung 3% Lacprodan®PL-20 thay thế sữa bột gầy vào sữa chua giúp cải thiện khả năng giữ nước cho sản phẩm (85,23%). Bên cạnh đó, hàm lượng lipid phân cực tổng số cao (0,24%) và mức độ bắt màu các băng XO, CD36, BTN, PAS 6/7, ADPH ở giếng bổ sung 3% Lacprodan®PL-20 đậm hơn so với mẫu không bổ sung Lacprodan®PL-20. Các kết quả trên cho thấy Lacprodan®PL-20 rất có tiềm năng để tích hợp vào sản phẩm sữa chua, ngoài tác dụng cung cấp các cấu phần có lợi cho sức khỏe, nó còn giúp cải thiện khả năng giữ nước của sản phẩm.

Trích dẫn: Phan Thị Thanh Quế, Võ Thị Vân Tâm, Tống Thị Ánh Ngọc và Koen Dewettinck, 2017. Nghiên cứu khả năng sử dụng hợp chất màng cầu béo sữa trong chế biến sữa chua. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53b: 88-96.

Các bài báo khác
Số 06 (2017) Trang: 127-139
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 16-23
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 192-201
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 210-217
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 89-95
Tải về
1 (2013) Trang: 136
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...