Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 89-96
Tải về

ABSTRACT

Research on micropropagation of Melaleuca cajuputi Powell was conducted to aim evaluation of some stages of micropropagtion. Three experiments were carried out to be surface sterilization, shoot multiplication and rooting. Results of experiments showed that surface sterilization stage of explants used alcoohol 70% for 30 second, rinsed with sterilized distilled water for 3 times and explants immersed in Clorox 20% for 30 minutes, rinsed again with sterilized distilled water for 3 times and then immersed in HgCl2 0,5   for 30 minutes. Stage of shoot multiplication was conducted in MS medium added 2 mg/l BA and stage of rooting in MS medium supplemented 2,0 mg/l of NAA

Keywords: Micropropagation, Melaleuca cajuputi Powell, surface sterilization, shoot multiplication, rooting

Title: Micropropagation of Melaleuca cajuputi Powell

TóM TắT

Nghiên cứu về vi nhân giống cây Tràm được thực hiện nhằm mục đích đánh giá một số giai đoạn của vi nhân giống. Ba thí nghiệm được thực hiện bao gồm khử trùng bề mặt, nhân chồi và tạo rễ. Kết quả thí nghiệm cho thấy rằng khử trùng bề mặt mẫu cấy: sử dụng cồn 700 trong 30 giây, dung dịch Clorox 20% trong 30 phút, HgCl2 0,5  trong 30 phút là thích hợp cho việc khử trùng đoạn thân mang mầm chồi. Môi trường tốt nhất để nhân chồi trực tiếp từ đoạn thân là môi trường MS có bổ sung 2 mg/l BA. Tạo rễ cho cụm chồi bằng môi trường MS có bổ sung 2,0 mg/l NAA.

Từ khóa: Vi nhân giống, Tràm Melaleuca cajuputi Powell, khử trùng, nhân chồi, tạo rễ

Các bài báo khác
Số 24a (2012) Trang: 273-280
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 42-48
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 42-50
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 44-52
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 44-53
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 97-105
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...