Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20b (2011) Trang: 97-105
Tải về

ABSTRACT

Research on evaluation of aluminum toxicity on growth of Malaleca cajuputi Powell was carried out to aim determination of aluminum tolerance of this plant. Research included two experiments, each had five treatments at different concentrations of Al2(SO4)3. In the first experiment had five concentrations of Al2(SO4)3 from 0,4 mM, 4,5 mM, 5 mM, 5,5 mM. In the second experiments also had five treatments at concentrations from 0,5 mM, 10 mM, 15 mM, 20 mM of Al2(SO4)3. Nutrient solution was used in experiments to be Hoagland solution. Results showed that aluminium toxicity effected on growth of Malaleca cajuputi Powell. Root length was inhibited at concentration 10 mM of Al2(SO4)3. Shoot number was inhibited at concentration 20 mM of Al2(SO4)3.. Stem length increased at concentration 15 mM and inhibited at concentration 20 mM. Higher concentrations of aluminium increased ratio of dry matter. Morphology of root showed that root injured at concentration from 10 ? 20 mM of Al2(SO4)3.  

Keywords: aluminium toxicity, Malaleca cajuputi Powell

Title: Evaluation of aluminium toxicity on growth of Malaleca cajuputi Powell

TóM TắT

Cây Tràm (Melaleuca cajuputi Powell) là một loại thực vật có sức sống mạnh thích nghi ở các vùng đất phèn. Nghiên cứu đánh giá độc tố nhôm lên sự sinh trưởng của cây Tràm được thực hiện nhằm mục đích xác định ngưỡng chiụ đựng nhôm của cây này. Nghiên cứu bao gồm hai thí nghiệm mỗi thí nghiệm có 4 nghiệm thức ở nồng độ nhôm khác nhau. ở thí nghiê?m thứ nhất co 5 nồng độ nhôm Al2(SO4)3 từ 0,4 mM, 4,5 mM, 5mM, 5,5 mM. ở thí nghệm thứ hai cũng có 5 nghiệm thức ở nồng độ từ 0,5 mM, 10 mM, 15 mM, 20 mM của Al2(SO4)3. Dung di?ch dinh dưỡng sử dụng trong thí nghiê?m là dung di?ch dinh dưỡng Hoagland. Kết quả nghiên cứu về độc tố nhôm lên sự sinh trưởng của cây Tràm được kết luận như sau: Độc tố nhôm Al2(SO4)3 có hiệu quả lên sự sinh trưởng cây Tràm trong dung dịch dinh dưỡng. Các chỉ tiêu về sinh trưởng của cây Tràm như chiều dài rễ bị ức chế ở ngưỡng 10 mM. Số chồi cũng giảm mạnh ở ngưỡng 20 mM, độc tố nhôm có ảnh hưởng đến mô phân sinh ngọn. Chiều dài thân tăng mạnh ở các nghiệm thức 15 mM nhưng ở nghiêm thức 20 mM thì bị ứ chế. ở nồng độ nhôm cao tỉ lệ chất khô cao ở thân và rễ. Hình thái rễ cho thấy rễ bị tổn thương ở nồng độ nhôm từ 10 - 20 mM Al2(SO4)3.

Từ khóa: Tràm, độc tố nhôm

Các bài báo khác
Số 24a (2012) Trang: 273-280
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 42-48
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 42-50
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 44-52
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 44-53
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 89-96
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...