Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
30 (2018) Trang: 38-42
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Liên kết:

Nghiên cứu về tình hình khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và đa dạng cây làm thuốc của người Khmer tại Trà Vinh được tiến hành từ tháng 9/2016 đến tháng 4/2017. Đề tài sử dụng phương pháp phỏng vấn cộng đồng và điều tra thực địa tại các điểm có nhiều người Khmer sinh sống (bốn huyện và một thành phố của tỉnh Trà Vinh). Kết quả bước đầu cho thấy số lượng người Khmer tại các điểm điều tra sử dụng y học cổ truyền để khám chữa bệnh khá cao. Kết quả điều tra được 205 loài cây làm thuốc thuộc 175 chi, 71 họ của ba ngành thực vật gồm Pteridophyta, Pinophyta và Magnoliophyta, trong đó ngành Magnoliophyta chiếm số lượng nhiều nhất; ba họ có số loài đa dạng nhất là cúc (Asteraceae), đậu (Fabaceae) và thầu dầu (Euphorbiaceae). Về dạng sống, nhóm cây thảo chiếm ưu thế nhất. Hệ thực vật làm thuốc điều trị bệnh cho người Khmer ở Trà Vinh đa số là cây trồng

Các bài báo khác
Số 24a (2012) Trang: 273-280
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 42-48
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 42-50
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 44-52
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 44-53
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 89-96
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 97-105
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...