Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24a (2012) Trang: 273-280
Tải về

ABSTRACT

Xa-kê (Artocarpus altilis (Park.) Fosb.) is known as a popular plant in Vietnam with variety of its use such as ornamental or pharmaceutical value. According to Zerega et al. (2004, 2005) the name ?Xa-kê? is used for Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg, but sometimes used to mention about Artocarpus camansi or Artocarpus mariannensis. This study used morphological comparison and anatomical tissue structure in order to classify the samples from Tien Giang, Can Tho and Ho Chi Minh city. The result showed that there were two groups of morphology which could be classified Artocarpus altilis and Artocarpus camansi. Anatomical tissue of these species also showed some special structures of this group.

Keywords: Anatomical comparison, Artocarpus, morphology, Xa-kê

Title: Study of morphology and anatomy of some species of the Artocarpus genus

TóM TắT

Xa-kê (Artocarpus altilis (Park.) Fosb.) ở Việt Nam được biết đến như một loài cây trồng phổ biến với rất nhiều công dụng làm cảnh hay trị bệnh. Theo Zerega et al. (2004, 2005), tên gọi ?Xa-kê? được sử dụng để chỉ loài Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg, nhưng đôi khi tên gọi này cũng được dùng khi nói đến Artocarpus camansi hoặc Artpcarpus mariannensis. Nghiên cứu đã dùng phương pháp so sánh hình thái và phương pháp giải phẫu cấu trúc mô để phân loại các mẫu Xa-kê thu tại Tiền Giang, Cần Thơ, và TP. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy các cây Xa-kê chia thành hai nhóm hình thái có thể phân biệt là Artocarpus altilisArtocarpus camansi. Giải phẫu mô của các cây trên cũng cho thấy những cấu trúc rất đặc sắc của nhóm cây này.

Từ khóa: Artocarpus, giải phẫu mô, hình thái, Xa-kê 

Các bài báo khác
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 42-48
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 42-50
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 44-52
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 44-53
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 89-96
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 97-105
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...