Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 145-153
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/02/2013

Ngày chấp nhận: 20/08/2013

 

Title:

Effects of selected Bacillus bacteria on brackishwater rotifer Brachionus plicatilis

Từ khóa:

Brachionus plicatilis, Bacillus sp., Cảm nhiễm Vibrio harveyi

Keywords:

Brachionus plicatilis, Bacillus, Vibrio harveyi challenging

ABSTRACT

Effects of selected Bacillus bacteria on brackishwater rotifer Brachionus plicatilis were studied. The first experiment included three treatments and one control, to investigate the effects of strain B37 (Bacillus cereus), B41 (Bacillus amyloliquefaciens), and B67 (Bacillus subtilis) on growth and egg carrying ratio of rotifers. Rotifers collected from the first experiment were challenged to Vibrio harveyi in the second experiment. The survival rates of rotifers after susceptibility were determined. Results showed that the density of rotifers and rotifer carrying eggs in the treatments added with Bacillus bacteria were significantly higher than those of the control, and the highest values were obtained from the treatments with bacteria B37. Bacillus bacteria could control growth of Vibrio. Rotifer productivity was improved by adding Bacillus on the culture system. Rotifers in the treatments with Bacillus could maintain higher survival rates when challenged with Vibrio harveyi, however, the difference was not significantly different.

TóM TắT

ảnh hưởng của vi khuẩn Bacillus chọn lọc lên luân trùng nước lợ Brachionus plicatilis đã được nghiên cứu. Thí nghiệm 1 bao gồm 3 nghiệm thức và một đối chứng, nghiệm thức 1, lần lượt khảo sát ảnh hưởng của dòng vi khuẩn có lợi B37 (Bacillus cereus), B41 (Bacillus amyloliquefaciens), và B67 (Bacillus subtilis) và đối chứng (không bổ sung vi khuẩn) lên tăng trưởng, tỷ lệ mang trứng của luân trùng. Luân trùng sau khi kết thúc thí nghiệm 1 đã được gây cảm nhiễm với Vibrio harveyi ở thí nghiệm 2. Tỷ lệ sống của luân trùng sau khi cảm nhiễm đã được xác định. Kết quả đạt được cho thấy mật độ luân trùng và cá thể luân trùng mang trứng ở các nghiệm thức bổ sung vi khuẩn cao hơn có ý nghĩa thống kê so với đối chứng và đạt giá trị cao nhất ở nghiệm thức bổ sung vi khuẩn B37 (Bacillus cereus). Vi khuẩn Bacillus có khả năng lấn át vi khuẩn Vibrio. Năng suất luân trùng đã được cải thiện khi bổ sung vi khuẩn Bacillus vào hệ thống nuôi. Luân trùng ở nghiệm thức bổ sung Bacillus có thể duy trì tỷ lệ sống cao hơn khi gây cảm nhiễm với vi khuẩn Vibrio harveyi, tuy nhiên khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 111-120
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 115-119
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 127-135
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 154-160
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 166-176
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 177-186
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 179-188
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 184-191
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 184-192
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 246-253
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 59-68
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 64-70
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 69-78
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 71-79
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 87-95
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 99-107
Tải về
(2015) Trang: 40
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit -Cantho university-20-23 october 2015
(2015) Trang: 274
Tạp chí: International fisheries symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement 5th IFS 2015-The Gurney Hotel, Penang, Malaysia-1-4 december 2015
(2015) Trang: 290
Tạp chí: International fisheries symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement 5th IFS 2015-The Gurney Hotel, Penang, Malaysia-1-4 december 2015
(2015) Trang: 567
Tạp chí: Aquaculture For health people, planet and profit-Jeju Exhibition & Convention Center Jeju, Korea-May 26-30, 2015
(2015) Trang: 68
Tạp chí: Aquaculture For health people, planet and profit-Jeju Exhibition & Convention Center Jeju, Korea-May 26-30, 2015
(2015) Trang: 165
Tạp chí: International fisheries symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement 5th IFS 2015-The Gurney Hotel, Penang, Malaysia-1-4 december 2015
(2015) Trang: 567
Tạp chí: Aquaculture For health people, planet and profit-Jeju Exhibition & Convention Center Jeju, Korea-May 26-30, 2015
(2014) Trang: 20
Tạp chí: IFS, 4th international symposium, JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
(2014) Trang: 86
Tạp chí: Aquaculture and environment: a focus in the Mekong Delta, Vietnam. April 3-5, 2014, CanTho University , Cantho city, VietNam
(2014) Trang: 22
Tạp chí: Aquaculture and environment a focus in the Mekong Delta, Vietnam, April 3-5, 2014, CanTho University, Cantho city, Vietnam
1 (2013) Trang: 398-402
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2010) Trang: 25
Tạp chí: HN CNSH Thủy sản
1 (2010) Trang: 48
Tạp chí: HN CNSH Thủy sản
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...