Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 184-191
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Effect of selected Bacillus sp. on growth of Artemia franciscana

Từ khóa:

Artemia, Bacillus, Probiotic,  tỷ lệ sống, sức sinh sản

Keywords:

Artemia, Bacillus, Probiotic, survival rate, fecundity

ABSTRACT

Study the effect of supplementation selective Bacillus sp. on the growth of Artemia fanciscana to improve the efficiency of biomass production of natural food was conducted. The experiment included 4 treatments and 3 replications; in that (1) the control (no additional bacteria). (2) Additional mix of Bacillus B37 and B41, (3) additional Probiotic Pro ? W. (4): additional Probiotic Inter pro. The density of additional Bacillus sp was similar in all treatments (106 CFU/mL). Artemia density in culture bottle was 100L ind./500 mL. The results showed that the survival rate of Artemia in additional treatments B37+B41 obatained highest (88%) and was significant difference (p<0.05) compared to control (66.7%) or treatments with Pro-W and Inter -pro; 72 % and 71.7%, respectively. The length and the number of offsprings/brood in Pro W was highest (11.3 mm, 216 embryos/reproductions) and difference (p<0.05) with B37+B41 (9.4 mm, 209.1 offsprings/brood). Percentage of males in control treatments (37.8%) was higher than in treatments with B37+B41 (31.8%), Inter Pro (33.5%) and Pro W (23.7%). Percentage of females in bacterial supplemented treatments was higher than control. Fluctuation of female in the control, Pro W, B37+41and Inter-pro treatment were 61.5%, 76.3%, 68.2% and 66.5%, respectively.

TóM TắT

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung hỗn hợp vi khuẩn Bacillus sp chọn lọc lên tăng trưởng Artemia fanciscana nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất sinh khối thức ăn tự nhiên đã được thực hiện. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức và 3 lần lặp lại; trong đó (1) đối chứng (ĐC): không bổ sung vi khuẩn), (2) bổ sung hỗn hợp vi khuẩn B37+41, (3) bổ sung chế phẩm vi sinh Pro-W và (4): bổ sung chế phẩm vi sinh Inter-pro.  Mật độ vi khuẩn Bacillus sp bổ sung như nhau ở tất cả các nghiệm thức (106 CFU/mL). Artemia được nuôi trong chai 1L với mật 100 con/500 mL. Kết quả cho thấy tỉ lệ sống của Artemia ở nghiệm thức bổ sung B37+41 cao nhất (88%) và khác biệt (p<0,05) so với đối chứng (66,7%). Tỉ lệ sống các nghiệm thức Pro- W và inter pro lần lượt là 72% và 71,7%. Chiều dài và số phôi/lần sinh sản ở nghiệm thức Pro-W cao nhất (11,3 mm, 216,0 phôi/lần sinh sản) và khác biệt (p<0,05) với B37+41 (9,4 mm, 209,1 phôi/lần sinh sản). Tỷ lệ đực ở nghiệm thức ĐC (37,8%) cao hơn nghiệm thức có bổ sung vi khuẩn B37+41 (31,8%), Inter pro (33,5%) và Pro W (23,7%). Tỷ lệ con cái ở những nghiệm thức có bổ sung vi khuẩn cao hơn ĐC. Dao động ở các nghiệm thức ĐC, Pro W, B37+41 và Inter pro lần lượt 61,5%, 76,3%, 68,2% và 66,5%.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 111-120
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 115-119
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 127-135
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 145-153
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 154-160
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 166-176
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 177-186
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 179-188
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 184-192
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 246-253
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 59-68
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 64-70
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 69-78
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 71-79
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 87-95
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 99-107
Tải về
(2015) Trang: 40
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit -Cantho university-20-23 october 2015
(2015) Trang: 274
Tạp chí: International fisheries symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement 5th IFS 2015-The Gurney Hotel, Penang, Malaysia-1-4 december 2015
(2015) Trang: 290
Tạp chí: International fisheries symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement 5th IFS 2015-The Gurney Hotel, Penang, Malaysia-1-4 december 2015
(2015) Trang: 567
Tạp chí: Aquaculture For health people, planet and profit-Jeju Exhibition & Convention Center Jeju, Korea-May 26-30, 2015
(2015) Trang: 68
Tạp chí: Aquaculture For health people, planet and profit-Jeju Exhibition & Convention Center Jeju, Korea-May 26-30, 2015
(2015) Trang: 165
Tạp chí: International fisheries symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement 5th IFS 2015-The Gurney Hotel, Penang, Malaysia-1-4 december 2015
(2015) Trang: 567
Tạp chí: Aquaculture For health people, planet and profit-Jeju Exhibition & Convention Center Jeju, Korea-May 26-30, 2015
(2014) Trang: 20
Tạp chí: IFS, 4th international symposium, JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
(2014) Trang: 86
Tạp chí: Aquaculture and environment: a focus in the Mekong Delta, Vietnam. April 3-5, 2014, CanTho University , Cantho city, VietNam
(2014) Trang: 22
Tạp chí: Aquaculture and environment a focus in the Mekong Delta, Vietnam, April 3-5, 2014, CanTho University, Cantho city, Vietnam
1 (2013) Trang: 398-402
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2010) Trang: 25
Tạp chí: HN CNSH Thủy sản
1 (2010) Trang: 48
Tạp chí: HN CNSH Thủy sản
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...