Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 127-135
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 30/10/2019

Ngày nhận bài sửa: 21/12/2019

Ngày duyệt đăng: 29/04/2020

 

Title:

Effect of salinity on growth of Vibrio spp. in vitro conditions

Từ khóa:

Độ mặn, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio campbellii

Keywords:

Salinity, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio campbellii

ABSTRACT

The study was conducted to evaluate the influence of salinity on the growth of Vibrio spp. in vitro condition. Two hundred and forty-three Vibrio strains were isolated from 108 samples of sludge and water of My Thanh River, Soc Trang province. The isolates were characterized and identified by API 20E and 16S-rRNA sequences, resulting in three strains of Vibrio cholerae, three strains of Vibrio parahaemolyticus, and three strains of Vibrio campbellii. Growth of these strains was tested at different salinity (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45‰). The bacterial density in the test was quantified by colonies counting on agar plates method. The results show that bacterial densities were lowest at salinity 5‰ in all strains, significantly different from the other treatments (P <0.05). The suitable salinity for the development of these strains was ranged from 10‰ to 45‰. The optimal salinity for the growth of V. cholerae, V. parahaemolyticus, and V. campbelli was 25-35‰, 30-40‰, and 15-45‰, respectively. This study showed that salinity affects the growth of Vibrio spp.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của độ mặn đến sự phát triển của vi khuẩn Vibrio spp. trong điều kiện phòng thí nghiệm.  Kết quả phân lập được 243 chủng Vibrio từ 108 mẫu bùn và nước  trên tuyến sông Mỹ Thanh thuộc tỉnh Sóc Trăng. Các chủng vi khuẩn được tuyển chọn để định danh bằng bộ kít API 20E và giải trình tự 16S-rRNA, kết quả thu được 3 chủng Vibrio cholerae, 3 chủng Vibrio parahaemolyticus và 3 chủng Vibrio campbellii. Các chủng Vibrio này được nuôi cấy thử nghiệm sự sinh trưởng ở các độ mặn khác nhau (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45‰). Mật độ vi khuẩn sau khi nuôi cấy được định lượng bằng phương pháp đếm khuẩn lạc trên đĩa thạch. Kết quả cho thấy tất cả các chủng Vibrio thử nghiệm đều kém phát triển đáng kể ở độ mặn 5‰ so với các độ mặn còn lại (P<0,05). Tất cả các chủng V. cholerae, V. parahaemolyticus và V. campbellii đều thích hợp phát triển ở độ mặn cao từ 10‰ đến 45‰ và kém phát triển nhất ở 5‰. V. cholerae phát triển tốt nhất ở khoảng độ mặn từ 25 đến 35‰. Trong khi đó, V. parahaemolyticus thích hợp ở độ mặn từ 30 đến 40‰ và đối với V. campbellii là từ 15 đến 45‰. Điều này cho thấy độ mặn có ảnh hưởng đến sự phát triển của tất cả các chủng Vibrio.

Trích dẫn: Phạm Thị Tuyết Ngân, Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Vũ Ngọc Út và Nguyễn Thanh Phương, 2020. Ảnh hưởng của độ mặn lên sự phát triển của vi khuẩn Vibrio spp. trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2B): 127-135.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 111-120
Tải về
Tập 54, Số 6 (2018) Trang: 115-119
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 145-153
Tải về
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 154-160
Tải về
Số 14 (2010) Trang: 166-176
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 177-186
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 179-188
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 184-191
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 184-192
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 246-253
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 59-68
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 64-70
Tải về
Số 20b (2011) Trang: 69-78
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 71-79
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 87-95
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 99-107
Tải về
(2015) Trang: 40
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit -Cantho university-20-23 october 2015
(2015) Trang: 274
Tạp chí: International fisheries symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement 5th IFS 2015-The Gurney Hotel, Penang, Malaysia-1-4 december 2015
(2015) Trang: 290
Tạp chí: International fisheries symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement 5th IFS 2015-The Gurney Hotel, Penang, Malaysia-1-4 december 2015
(2015) Trang: 567
Tạp chí: Aquaculture For health people, planet and profit-Jeju Exhibition & Convention Center Jeju, Korea-May 26-30, 2015
(2015) Trang: 68
Tạp chí: Aquaculture For health people, planet and profit-Jeju Exhibition & Convention Center Jeju, Korea-May 26-30, 2015
(2015) Trang: 165
Tạp chí: International fisheries symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement 5th IFS 2015-The Gurney Hotel, Penang, Malaysia-1-4 december 2015
(2015) Trang: 567
Tạp chí: Aquaculture For health people, planet and profit-Jeju Exhibition & Convention Center Jeju, Korea-May 26-30, 2015
(2014) Trang: 20
Tạp chí: IFS, 4th international symposium, JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th, 2014
(2014) Trang: 86
Tạp chí: Aquaculture and environment: a focus in the Mekong Delta, Vietnam. April 3-5, 2014, CanTho University , Cantho city, VietNam
(2014) Trang: 22
Tạp chí: Aquaculture and environment a focus in the Mekong Delta, Vietnam, April 3-5, 2014, CanTho University, Cantho city, Vietnam
1 (2013) Trang: 398-402
Tạp chí: Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học Toàn quốc 2013-NXB Khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2010) Trang: 25
Tạp chí: HN CNSH Thủy sản
1 (2010) Trang: 48
Tạp chí: HN CNSH Thủy sản
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...