Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 141-148
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Basic properties of enzyme polyphenol oxydase in white sweet potatoes (Ipomoea batatas L.)

Từ khóa:

Độ bền nhiệt, hoạt tính, khoai lang trắng, nhiệt độ, polyphenol oxydase, pH, ức chế

Keywords:

pH, polyphenol oxydase, inactivation, temperature, thermal stability, white sweet potatoes

ABSTRACT

The study was conducted to determine the basic properties of polyphenol oxidase (PPO) in the white sweet potato (Ipomoea batatas L.). The result showed that PPO reached the highest activity in 30°C and pH 8.0. Initial PPO activity was 256.92 U/g dry material. The Km constant and Vmax value were 27.4 mM and 7.55´10-3 OD/s on ??the substrate catechol, respectively. It is clear that sweet potato PPO belongs to the group of heat-stable enzyme. PPO activity of white sweet potato was maintained at 4°C and lost 80% of its activity at 80°C. Enzymatic inhibitor studies indicated that sodium bisulphite was the most potent inhibitor for white sweet potato PPO, followed by ascorbic acid, citric acid and sodium chloride.

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu xác định các tính chất cơ bản của enzyme polyphenol oxydase (PPO) có trong khoai lang trắng (Ipomoea batatas L.). Kết quả khảo sát cho thấy, PPO có hoạt tính cao nhất ở 30oC tương ứng với giá trị pH bằng 8,0. Hoạt tính PPO ban đầu đạt 256,92 U/g (tính trên thành phần chất khô của nguyên liệu). Hằng số Km = 27,4 mM và vận tốc phản ứng cực đại Vmax = 7,55.10-3 OD/ giây trên cơ chất catechol. Kết quả khảo sát đã khẳng định PPO từ khoai lang trắng thuộc nhóm enzyme bền nhiệt. Hoạt tính PPO được duy trì ở 4oC, enzyme giảm gần 80% hoạt tính ban đầu ở 80oC. Khả năng ức chế PPO của sodium bisulfite là mạnh nhất, tiếp theo là acid ascorbic, acid citric và sodium chloride.

Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 12-20
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 122-130
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 133-140
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 174-184
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 19-28
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 293-300
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 317-326
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 43-52
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 79-87
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 8-14
Tải về
8 (2018) Trang: 421-429
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ chuyên ngành Cơ điện NN & Công nghệ Sau thu hoạch
(2017) Trang: 38-44 (volume 2)
Tạp chí: 15th of Asean Food Conference 2017, SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS | HO CHI MINH CITY - VIET NAM, November, 14-17, 2017
43 (2017) Trang: 55-63
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
(2014) Trang: Abstract pp 166, Proceedings 114-116 (ISSN: 2306-2150)
Tạp chí: The 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security August 15 ? 17, 2014, Dong Nai University of Technology, Bien Hoa city, Viet Nam
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...