Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 43-52
Tải về

ABSTRACT

The influence of pre-treatment on thermal texture degradation kinetics of pineapple was studied in order to limit texture loss during subsequent thermal processes. This research were performed based on investigation at 9 different preheating conditions (10, 20 and 30 minutes- preheating at 50, 55 and 60oC), combined with a calcium dip in a 0,5 % CaCl2 solution.  The results showed that all pre-treatments cause positive effect on increase of the hardness of thermally processed pineapple pieces. When pre-treatment combinations (pre-heating at 55oC for 10 minutes before or after soaking in CaCl2 solution) were applied, a significant increase of hardness value was obtained. In case of pineapples, the fractional conversion model was used to described thermal texture degradation.

Keywords: texture, hardness, pre-treament, Calcium choride, thermal treatment

Title: Kinetics of the change of pineapple texture in different pre-treatment conditions

TóM TắT

Nghiên cứu ảnh hưởng của các quá trình tiền xử lý đến sự cải thiện cấu trúc của khóm đã được tiến hành để quả không bị mềm hoặc dai khi chế biến.  Động học thay đổi cấu trúc của khóm được khảo sát khi xử lý khóm theo 3 mức nhiệt độ (50, 55 và 60oC) ứng với 3 mức thời gian (10, 20 và 30 phút), kết hợp ngâm khóm trong dung dịch 0,5% CaCl2.   Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ cải thiện cấu trúc của khóm tùy thuộc vào việc áp dụng các chế độ tiền xử lý nhiệt khác nhau, trong đó giá trị độ cứng của sản phẩm là cao nhất khi xử lý nhiệt ở 55o C trong 10 phút. Sự cải thiện cấu trúc khóm tốt nhất khi kết hợp chế độ tiền xử lý nhiệt với ngâm trong dung dịch CaCl2 và ngược lại. Động học sự thay đổi cấu trúc của khóm ở các quá trình tiền xử lý khác nhau tuân theo phương trình chuyển đổi một phần (fractional conversion model).

Từ khóa: cấu trúc, độ cứng, tiền xử lý, Calcium choride, xử lý nhiệt

Các bài báo khác
Số 41 (2015) Trang: 12-20
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 122-130
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 133-140
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 141-148
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 174-184
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 19-28
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 293-300
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 317-326
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 79-87
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 8-14
Tải về
8 (2018) Trang: 421-429
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ chuyên ngành Cơ điện NN & Công nghệ Sau thu hoạch
(2017) Trang: 38-44 (volume 2)
Tạp chí: 15th of Asean Food Conference 2017, SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS | HO CHI MINH CITY - VIET NAM, November, 14-17, 2017
43 (2017) Trang: 55-63
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
(2014) Trang: Abstract pp 166, Proceedings 114-116 (ISSN: 2306-2150)
Tạp chí: The 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security August 15 ? 17, 2014, Dong Nai University of Technology, Bien Hoa city, Viet Nam
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...