Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 41 (2015) Trang: 12-20
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 28/05/2015

Ngày chấp nhận: 21/12/2015

Title:

Screening of Aspergillus niger strains for biosynthesizing high activity protease

Từ khóa:

Aspergillus niger, đường kính vòng thủy phân casein, hoạt tính cao, protease

Keywords:

Aspergillus niger, clear zone diameter of casein hydrolysis, high activity, protease

ABSTRACT

Twenty seven strains of black fungi isolated from the peels of citrus fruits (oranges, lemons, grapefruits), apples and figs, and 2 control strains grew  on casein agar (0.5 % glycerol, 0.3 % yeast extract, 0.5 % NaCl, 2% agar and 1 % casein w/v at pH 5) to evaluate their proteolytic activities. The results showed that those strains could efficiently secrete protease when they grew on casein agar. Among these isolates, 4 strains (namely N1, R1, R4, Sa2 which were isolated from the peels of Citrus lemon -“chanh num”, Citrus maxima - “Nam Roi” pomelo and Citrus nobilis - “cam sanh”) were screened based on the average clear zone diameters (d) which were larger than 10 mm, and the ratio of clear zone diameters (d) to colony diameter (D) ranging from 0.62-0.65. The highest protease activity (1.26 ± 0.16 U/mL) was observed when the combination of 2 strains Sa2 and R4, with the ratio of 1:3 respectively, fermented for 2 days in liquid culture, using Czapeck Dox with 1% casein as substrate. The identification by sequencing of 28S rRNA gene revealed that 2 selected isolates, Sa2 and R4, had 99 ÷ 100% identity to Aspergillus niger.

TÓM TẮT

Hai mươi bảy (27) dòng nấm sợi đen có nguồn gốc từ vỏ các loại quả citrus (cam, chanh, bưởi), táo, sung và 2 dòng Aspergillus niger đối chứng được chủng vào môi trường agar – casein (glycerol 0,5 %; dịch chiết nấm men 0,3%; NaCl 0,5 %, agar 2 % và casein 1 %, w/v ở pH 5) để đánh giá khả năng sinh protease. Kết quả cho thấy tất cả các dòng nấm khảo sát đều có khả năng tiết ra protease khi phát triển trên môi trường agar – casein. Trong đó, 4 dòng nấm (ký hiệu N1, R1, R4, Sa2 có nguồn gốc từ chanh núm, bưởi Năm roi và cam sành) được tuyển chọn dựa trên tỷ lệ đường kính vòng thủy phân casein (d) lớn hơn 10 mm và tỷ lệ giữa đường kính vòng thủy phân casein (d) và đường kính vòng phát triển của nấm mốc (D) đều từ 0,62-0,65. Sự kết hợp của 2 dòng Sa2 và R4 với tỷ lệ 1:3 cho kết quả sinh tổng hợp protease tốt nhất, hoạt tính protease sau 2 ngày lên men lỏng trong môi trường Czapeck Dox có bổ sung 1% casein làm cơ chất cảm ứng là 1,26±0,16 U/mL. Kỹ thuật giải trình tự gene 28S rRNA cũng được áp dụng để nhận diện hai (2) dòng Sa2 và R4, kết quả cho thấy, 2 dòng này đều thuộc Aspergillus niger với mức độ đồng hình 99 ÷ 100%.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 122-130
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 133-140
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 141-148
Tải về
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 174-184
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 19-28
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 293-300
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 317-326
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 39-46
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 43-52
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 79-87
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 8-14
Tải về
8 (2018) Trang: 421-429
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ chuyên ngành Cơ điện NN & Công nghệ Sau thu hoạch
(2017) Trang: 38-44 (volume 2)
Tạp chí: 15th of Asean Food Conference 2017, SHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS | HO CHI MINH CITY - VIET NAM, November, 14-17, 2017
43 (2017) Trang: 55-63
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật
(2014) Trang: Abstract pp 166, Proceedings 114-116 (ISSN: 2306-2150)
Tạp chí: The 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security August 15 ? 17, 2014, Dong Nai University of Technology, Bien Hoa city, Viet Nam
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of Food Innovation Asia Conference 2010: Indigenous Food Research and Development to Global Market, June 17-18
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...