Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 124-132
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Early warning the occurrence of rice pest in the Mekong River Delta using MODIS satellite images

Từ khóa:

Trà lúa, dịch hại,  viễn thám, MODIS, NDVI

Keywords:

Cropping stages,   pest, remote sensing, MODIS, NDVI

ABSTRACT

The Mekong Delta is the key national food production, accounts for more than 53% of the total rice production and contributes 90% of national rice export. However, the rice pests and pest outbreak was affecting the productivity and yield of rice and very difficult to manage and predict. Therefore, the study focused mainly on tracking, monitoring the progress of rice showing and the rice cropping stages in the locality for early warning the occurrence of pest and disease. The study was based on MODIS remote sensing to analyze the Vegetation Index (NDVI) to support tracking down the rice showing progress for early warning the occurrence of pest in the Mekong Delta, which assist the managers to develop the management strategies effectively and timely. Results showed that satellite images of MODIS can be used to generate the rice cropping stages and pest occurrence status. There was a close correlation between vegetation indices with different rice cropping stages at high accuracy (R2 = 0.83).

TóM TắT

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm sản xuất lương thực của quốc gia, chiếm hơn 53% tổng sản lượng lúa và đóng góp 90% sản lượng gạo xuất khẩu cả nước. Tuy nhiên, tình hình dịch hại và bộc phát của dịch hại rất khó quản lý và dự báo đã làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng lúa. Do đó, nghiên cứu chủ yếu theo dõi, giám sát tiến độ xuống giống, hiện trạng trà lúa và cơ cấu mùa vụ của toàn vùng phục vụ cho dự báo sớm tình hình dịch hại trên lúa cho các địa phương. Nghiên cứu sử dụng công nghệ viễn thám dựa trên ảnh MODIS để phân tích chỉ số thực vật (NDVI) hỗ trợ theo dõi tiến độ xuống giống lúa làm cơ sở dự đoán và dự báo xu thế phát triển và khả năng bộc phát các loại dịch hại lúa ở toàn vùng, giúp các nhà quản lý đề xuất các chiến lược quản lý, đồng thời giúp người nông dân có kế hoạch phòng trừ hiệu quả và kịp thời. Kết quả cho thấy có thể sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải thấp đa thời gian MODIS để xây dựng bản đồ hiện trạng trà lúa. Nó có mối liên hệ chặt chẽ giữa chỉ số khác biệt thực vật với các giai đoạn tăng trưởng của cây. Đồng thời qua kết quả kiểm tra, đối chiếu cho thấy kết quả giải đoán có độ chính xác cao với độ tin cậy R2=0,83.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 10-21
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 110-117
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 111-115
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 203-211
Số 16b (2010) Trang: 49-57
Tải về
9 (2020) Trang: 338-343
Tạp chí: International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering
7 (2019) Trang: 145-155
Tạp chí: Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Sciences
5 (2020) Trang: 192-196
Tạp chí: International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology
6 (2019) Trang: 61-69
Tạp chí: International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog
6 (2019) Trang: 55-61
Tạp chí: International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog
(2018) Trang: 10-19
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
(2018) Trang: 7-13
Tạp chí: Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày
(2018) Trang: 14-20
Tạp chí: Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày
(2018) Trang: 73-82
Tạp chí: Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018
11/2016 (2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 187-194
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015
(2015) Trang: 157-174
Tạp chí: Hội thảo quốc gia đất việt nam hiện trạng sử dụng và thách thức
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang: 64
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2012) Trang: 151
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
18 (2012) Trang: 417
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Applied Earth Observation and Geoinformation
1 (2012) Trang: 322
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
(2012) Trang:
Tạp chí:  Proceedings of the international symposium and workshop on tropical peatland
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...