Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
53 (2018) Trang: 5-13
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Hệ thống phân loại đất WRB (World Reference Based) đã được FAO xây dựng, cập nhật, bổ sung năm 1998 và 2006, từ chú giải bản đồ đất thế giới 1974, với sự chuyển đổi và sáp nhập của một số nhóm đất, với sự thay đổi một số định nghĩa, thuật ngữ. Điều này đưa đến việc phân loại, lập bản đồ đất hiện nay phải được cập nhật, chỉnh lý, bổ sung theo các tiêu chí, quan điểm của hệ thống mới.
Kết quả so sánh cho thấy Hệ thống phân loại hệ thống WRB (2006) đă tăng thêm 2 nhóm đất chính, giảm 1 tầng chẩn đoán, tuy nhiên các tầng chẩn đoán Andic, Anthropedogenic, Chernic, Ochric, Sulfuric và Vitric được bỏ đi và thêm vào các tầng Anthric, Pisoplinthic, Sombric, Thionic và Voronic. Các đặc tính Alic, Continuos hard rock, Permafrost và Strongly humic được bỏ đi và thêm vào các đặc tính Adic, Continuous rock, Lithological, discontinuity, Reducing conditions, Vertic và Vitric. Vật liệu chẩn đoán được bỏ đi Anthropogeomorphic và thêm vào các vật liệu Artefacts, Colluvic, Limnic, Mineral, Ornithogenic và Technic hard rock. Các đặc tính thấp hơn thì lại tăng lên khá nhiều với 59 đặc tính. Đặt tên với các tiền và hậu tố trước và sau nhóm đất chính. Tên của những hạn định tiền tố (Prefix qualifiers) luôn luôn đặt trước tên của nhóm đất chính; tên của những hạn định hậu tố (Suffix qualifiers) đặt ở trong dấu ngoặc đơn theo sau nhóm đất chính. Khi đặt tên một phẫu diện đất, tất cả danh sách của những hạn định được ứng dụng phải được liệt kê hết. Đối với hạn định tiền tố thì những hạn định quan trọng nhất được đặt trước tên nhóm đất chính, những hạn định tiền tố quan trọng thứ hai đặt trước tên hạn định tiền tố thứ nhất.
Từ những kết quả này việc phân loại và chuyển đổi các chú giải giữa các bản đồ sẽ thuận lợi hơn khi sử dụng hệ thống phân loại mới mà vẫn thống nhất với hệ thống trước đây.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 10-21
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 110-117
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 111-115
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 124-132
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 203-211
Số 16b (2010) Trang: 49-57
Tải về
9 (2020) Trang: 338-343
Tạp chí: International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering
7 (2019) Trang: 145-155
Tạp chí: Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Sciences
5 (2020) Trang: 192-196
Tạp chí: International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology
6 (2019) Trang: 61-69
Tạp chí: International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog
6 (2019) Trang: 55-61
Tạp chí: International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog
(2018) Trang: 10-19
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
(2018) Trang: 7-13
Tạp chí: Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày
(2018) Trang: 14-20
Tạp chí: Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày
(2018) Trang: 73-82
Tạp chí: Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018
11/2016 (2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 187-194
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015
(2015) Trang: 157-174
Tạp chí: Hội thảo quốc gia đất việt nam hiện trạng sử dụng và thách thức
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang: 64
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2012) Trang: 151
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
18 (2012) Trang: 417
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Applied Earth Observation and Geoinformation
1 (2012) Trang: 322
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
(2012) Trang:
Tạp chí:  Proceedings of the international symposium and workshop on tropical peatland
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...