Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 10-21
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 27/10/2016

 

Title:

The Conversion of Mekong Delta soil map legend classified by the WRB/FAO 1998 system into the WRB/FAO 2006  system

Từ khóa:

Chú giải, bản đồ đất, phân loại đất, hệ thống WRB, đất ĐBSCL

Keywords:

Legend, soil map, soil classification, WRB system, soils of Mekong delta

ABSTRACT

The conversion of soil map legend is a key issue of soil science for land use planning aimed to updating the soil type according to the latest system. In the recent years the change of land use strongly affects the properties and qualities of major soil groups. The study used the data from several projects has been previously carried out in the region, in combination with field surveys with the classification according to the WRB/FAO 2006 system. The conversion of legend of soil map classified by 1998 WRB system into soil map classified by 2006 system are done. According to the conversion result, there are 10 major soil groups: Albeluvisols, Alisols, Arenosols, Fluvisols, Gleysols, Histosols, Leptosols, Luvisols, Plinthosols and Solonchaks with 60 soil types found and named on the basic of the WRB 2006 system. Those soil types and map can be used for land suitability assessment and land use planning, which can be used for conservation of agricultural economic conversion for the Mekong delta in the sustainablility projection.

TÓM TẮT

Công tác nghiên cứu chuyển đổi chú dẫn bản đồ đất là một vấn đề trọng tâm của ngành khoa học đất và của những nhà hoạch định chính sách quy hoạch sử dụng đất nhằm mục đích cập nhật các loại đất theo hệ thống mới nhất. Trong thời gian qua, sự thay đổi sử dụng đất chuyển biến mạnh mẽ làm cho một số nhóm đất chính có sự thay đổi về đặc tính và chất lượng đất. Nghiên cứu đã sử dụng các kết quả từ các đề tài, dự án đã thực hiện trước đây, kết hợp với khảo sát thực địa, phân loại đất theo hệ thống WRB/FAO 2006 và tiến hành chỉnh lý trên cơ sở bản đồ đất năm 1998. Kết quả chuyển đổi chú giải bản đồ đất Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từ hệ thống phân loại theo WRB 1998 sang hệ thống phân loại theo WRB 2006 được 10 nhóm đất chính: Albeluvisols, Alisols, Arenosols, Fluvisols, Gleysols, Histosols, Leptosols, Luvisols, Plinthosols và Solonchaks với 60 biểu loại đất khác nhau. Có thể sử dụng kết quả để xác định các kiểu sử dụng đất đai phù hợp và hiệu quả quy hoạch xây dựng các chiến lược sử dụng và bảo tồn đất đai bền vững đáp ứng việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp của vùng ĐBSCL theo hướng bền vững hiện nay.

Trích dẫn: Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Phạm Thanh Vũ và Trần Văn Dũng, 2016. Chuyển đổi chú giải bản đồ đất Đồng bằng sông Cửu Long phân loại theo hệ thống WRB 1998 sang WRB 2006. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 4): 10-21.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 110-117
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 111-115
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 124-132
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 203-211
Số 16b (2010) Trang: 49-57
Tải về
9 (2020) Trang: 338-343
Tạp chí: International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering
7 (2019) Trang: 145-155
Tạp chí: Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Sciences
5 (2020) Trang: 192-196
Tạp chí: International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology
6 (2019) Trang: 61-69
Tạp chí: International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog
6 (2019) Trang: 55-61
Tạp chí: International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog
(2018) Trang: 10-19
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
(2018) Trang: 7-13
Tạp chí: Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày
(2018) Trang: 14-20
Tạp chí: Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày
(2018) Trang: 73-82
Tạp chí: Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018
11/2016 (2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 187-194
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015
(2015) Trang: 157-174
Tạp chí: Hội thảo quốc gia đất việt nam hiện trạng sử dụng và thách thức
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang: 64
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2012) Trang: 151
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
18 (2012) Trang: 417
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Applied Earth Observation and Geoinformation
1 (2012) Trang: 322
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
(2012) Trang:
Tạp chí:  Proceedings of the international symposium and workshop on tropical peatland
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...