Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 111-115
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 28/07/2016

Ngày chấp nhận: 24/02/2017

 

Title:

The Relationship between soil diagnostic horizons and properties with Soil Fertility Capability Classification system (FCC)

Từ khóa:

Tầng chẩn đoán, đặc tinh chẩn đoán, đồng bằng sông Cửu Long, vật liệu chẩn đoán, yếu tố bổ sung

Keywords:

Diagnostic horizon, diagnostic properties, diagnostic material, Mekong delta, modifier

ABSTRACT

The Fertility Capability Classification (FCC) system was developed as an attempt to bridge the gap between soil classification and soil fertility. According to Sanchez et al. (2003), FCC consisted of three category levels: type (topsoil texture 0-20cm), substrata type (subsoil texture 20-50), and 17 modifiers.  Class designations from the three category levels were combined to form an FCC unit. The classes within each category level were defined in. In this system, some of the properties have been directly derived from existing soil classification systems, in which some of soil diagnostic horizons, diagnostic properties, and diagnostic materials of World Reference Based system (FAO, 1998) were related, including Vertic diagnostic horizons (to modifier v), Plinthic (to modifier i), Sulfuric (to modifiers a, c), and Thionic diagnostic properties (to modifier c), Rhodic (to modifier i, i-, i+), Gleyic (to modifier g, g+), Hyposodic (to modifier n-), Hyposalic (to modifier s-) and Fluvic diagnostic material (to type and substrata type L), sulfidic (to modifier c). Besides, on intensive rice soil of the Mekong delta, some characteristics could not be found relation, such as soil texture, soil moisture (modifier d), low soil temperature (t), low CEC (modifier e), low cation reserve (k), carbon saturation (m). But, some modifiers could be found on intensive rice soils of the Mekong delta, such as modifier (r), slope (%), alkaline (b), or volcanic soil (x).

TÓM TẮT

Hệ thống phân loại độ phì đất FCC được phát triển để khắc phục các thiếu sót giữa phân loại đất và độ phì nhiêu đất. FCC bao gồm 3 cấp loại là: Loại sa cấu tầng đất mặt (0-20 cm), tầng đất dưới (20-50 cm), và 17 yếu tố giới hạn (Sanchez và ctv., 2003), tên loại độ phì được tổng hợp từ các đặc tính này. Trong hệ thống này, vài đặc tính có được từ hệ thống phân loại đất WRB (FAO, 1998), bao gồm các tầng Vertic (yếu tố v), Plinthic (i), Sulfuric (a, c), và các đặc tính Alic (yếu tố a), Thionic (c), Rhodic (i, i-, i+), Gleyic (g, g+), Hyposodic (n-), Hyposalic (s-), các vật liệu Fluvic (sa cấu thịt L), Sulfidic (c). Đất thâm canh lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đều có thành phần cơ giới là sét (C), vài đặc tính không có sự liên quan với các đặc tính độ phì như chế độ ẩm (d), nhiệt độ thấp (t), CEC thấp (e), khả năng dự trữ khoáng thấp (k), độ bão hoà carbon (m), vài yếu tố không tìm thấy như r, %, là yếu tố trên vùng núi đá, hoặc yếu tố trên đất kiềm như b, yếu tố x trên đất núi lửa.

Trích dẫn: Võ Quang Minh và Lê Quang Trí, 2017. Mối quan hệ giữa các tầng và đặc tính chẩn đoán đất thâm canh lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống phân loại khả năng độ phì đất FCC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48b: 111-115.

Các bài báo khác
Số 03 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 10-21
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 110-117
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 124-132
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 203-211
Số 16b (2010) Trang: 49-57
Tải về
9 (2020) Trang: 338-343
Tạp chí: International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering
7 (2019) Trang: 145-155
Tạp chí: Merit Research Journal of Agricultural Science and Soil Sciences
5 (2020) Trang: 192-196
Tạp chí: International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology
6 (2019) Trang: 61-69
Tạp chí: International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog
6 (2019) Trang: 55-61
Tạp chí: International Journal of Advances in Agricultural Science and Technolog
(2018) Trang: 10-19
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: International Conference on GeoInformatics for Spatial - Infracstructure Development in Earth & Allied Sciences at Can Tho University, 22nd – 25th November 2018
(2018) Trang: 7-13
Tạp chí: Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày
(2018) Trang: 14-20
Tạp chí: Hội nghị Khoa học đất "Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2018" tại trường Đại học Cần Thơ ngày
(2018) Trang: 73-82
Tạp chí: Hội nghị Lâm sinh và Biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ ngày 24/8/2018
11/2016 (2016) Trang: 231-238
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
(2015) Trang: 187-194
Tạp chí: Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14, thành phố Hồ Chí Minh, 30/10/2015
(2015) Trang: 157-174
Tạp chí: Hội thảo quốc gia đất việt nam hiện trạng sử dụng và thách thức
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang: 64
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2014) Trang:
Tạp chí: Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu Ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014
1 (2012) Trang: 151
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
18 (2012) Trang: 417
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Applied Earth Observation and Geoinformation
1 (2012) Trang: 322
Tác giả: Võ Quang Minh
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2012
(2012) Trang:
Tạp chí:  Proceedings of the international symposium and workshop on tropical peatland
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...