Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 29 (2013) Trang: 23-30
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/05/2013

Ngày chấp nhận: 24/12/2013

 

Title:

Study on treatment of rice paper processing wastewater by USBF

Từ khóa:

Polyaluminium Chloride, nước thải chế biến bánh tráng, bể USBF

Keywords:

Polyaluminium Chloride, rice paper processing wastewater, USBF tank

Abstract

This paper presents the results of study on a lab-scale USBF system to
treat rice-paper processing wastewater. The results showed that the direct treating wastewater (after added required nutrients) got very high BOD5 and COD-removal efficiency, corresponding to 91% and 92%, respectively; however, some of effluent parameters did not reach the Vietnamese standard (according to QCVN 40:2011/BTNMT, column A). In the case of wastewater from rice-paper industry pre-treated with Polyaluminium Chloride to reduce SS and organic matter, the treatment efficiency of BOD5 and COD could reach 98% and 97.2%, respectively. The applied research methodology was applied at the Rice paper export factory - Tien Giang Food Company and the concentration of main pollutants (SS, BOD5, COD, TKN and Pt)met the Vietnamese standard.

Tóm tắt

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu xử lý nước thải chế biến bánh tráng bằng bể USBF quy mô phòng thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm xử lý trực tiếp nước thải (sau khi bổ sung dưỡng chất) cho hiệu suất loại bỏ BOD5 và COD rất cao (91% và 92%), tuy nhiên một số chỉ tiêu của nước thải đầu ra chưa đạt loại A QCVN 40:2011/BTNMT. Nếu nước thải chế biến bánh tráng được tiền xử lý bằng Polyaluminium Chloride để giảm bớt lượng SS và chất hữu cơ, hiệu suất loại bỏ BOD5 và COD lần lượt 98% và 97,2%, nước sau xử lý đạt QCVN 40:2011/ BTNMT (cột A). Kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng để xử lý nước thải của Xí nghiệp Bánh tráng Xuất khẩu thuộc Công ty Lương thực Tiền Giang. Nồng độ các chất ô nhiễm chủ yếu (SS, BOD5, COD, TKN và Pt) của nước thải xí nghiệp sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A).

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 1-10
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 1-10
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 101-109
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 108-118
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 12-21
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 14-22
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 162-172
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 173-180
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 18-28
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 36-43
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 39-50
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 46-53
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 49-57
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 62-68
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 66-76
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 82-90
Tác giả: Lê Hoàng Việt
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 83-89
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 91-95
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 94-101
Tải về
1 (2022) Trang: 408 - 415
Tạp chí: Hội thảo quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
1 (2022) Trang: 316 - 325
Tạp chí: Hội nghị quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 17 - 23
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
3(34) (2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
2(6) (2017) Trang: 59 - 65
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...