Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 02 (2004) Trang: 82-90
Tác giả: Lê Hoàng Việt
Tải về

Abstract

The study aims to evaluate the capacity of biogas production from the sap of Water Hyacinth (WH).  The five liters fermentation sets were used to determine the volume of Biogas and methane producing from the sap of WH only and from the sap of WH combined with 5% and 10% pig manure respectively.  Beside the daily gas volume production, the parameters such as: BOD, COD, EC, pH, ?of the input and samples after 5 days, 10 days, 15 days, 20 days of fermentation were determined.  The results showed that the Biogas production from sap of WH only and the sap of WH combined with 5% and 10% pig manure were 0,317 m3 methane/kg COD removed,   0,31 m3 methane/kg COD; 0,317 m3 methanes/kg COD respectively.   The conclusion of this study is WH sap is quite suitable for producing Biogas, the effluent from biogas digester should be gone to further treatment to remove the  remains  organic content.

Keywords:Biosgas, Water Hyacinth.

Title: The potential to produce  biogas  from the sap of Water Hyacinth.

Tóm tắt

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá khả năng sản xuất biogas từ nước ép Lục Bình.   Các bộ  thí nghiệm lên men yếm khí (5 lít) được sử dụng để xác định thể tích biogas và methane sinh ra từ quá trình lên men yếm khí nước ép Lục Bình,   nước ép Lục bình + 5% phân heo và nước ép Lục Bình + 10% phân heo.  Ngoài thể tích khí sinh ra hàng ngày, mỗi 5 ngày chúng tôi còn ghi nhận các chỉ  tiêu như BOD, COD, EC, pH? của nước ép Lục Bình trong bộ lên men yếm khí.  Các kết quả cho thấy lượng biogas sinh ra từ nước ép Lục Bình, nước ép Lục Bình + 5% phân heo và nước ép Lục Bình + 10% phân heo là 0,317 m3 methane/kg COD bị loại bỏ, 0,31 m3 methane/kg COD bị loại bỏ và 0,317 m3 methane/kg COD bị loại bỏ theo thứ tự.  Như vậy nước ép Lục Bình thích hợp để sản xuất Biogas, tuy nhiên hàm lượng chất hữu cơ của nước ép Lục Bình sau quá trình lên men yếm vẫn còn khá cao, cần  phải được xử lý thêm trước khi thải ra môi trường.

Từ khóa: Lên men yếm khí, Biogas, Lục Bình.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 1-10
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 1-10
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 101-109
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 108-118
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 12-21
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 14-22
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 162-172
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 173-180
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 18-28
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 23-30
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 36-43
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 39-50
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 46-53
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 49-57
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 62-68
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 66-76
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 83-89
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 91-95
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 94-101
Tải về
1 (2022) Trang: 408 - 415
Tạp chí: Hội thảo quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
1 (2022) Trang: 316 - 325
Tạp chí: Hội nghị quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 17 - 23
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
3(34) (2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
2(6) (2017) Trang: 59 - 65
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...