Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
01 (2016) Trang: 54 - 64
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quản lý đất đai vùng ĐBSCL 2016
Liên kết:

Nghiên cứu này được tiến hành trên hai mô hình ao thâm canh tảo Chlorella sp. vận hành ở thời gian lưu nước (HRT) 1,5 ngày và 1,8 ngày kết hợp với ao nuôi Trứng nước (Moina sp.) để đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt. Kết quả nghiên cứu cho thấy ao tảo có HRT 1,5 ngày có tải nạp chất hữu cơ là 144 kg BOD5/ha*ngày, còn ao tảo có HRT 1,8 ngày  có tải nạp chất hữu cơ là 120 kg BOD5/ha*ngày. Nước thải đầu ra của hai ao tảo này sau khi lọc bỏ sinh khối tảo đạt loại A theo QCVN 14:2008/BTNMT ở các chỉ tiêu theo dõi là BOD5, NO3-, NH4+, TP. Ao tảo có thời gian lưu nước 1,8 ngày cho hiệu quả xử lý cao hơn và khác biệt có ý nghĩa ở mức 5% so với ao tảo có thời gian lưu nước 1,5 ngày. Tuy nhiên, hàm lượng chlorophyll của nước thải đầu ra ở ao tảo có thời gian lưu nước 1,5 ngày lại cao hơn gấp 1,92 lần và khác biệt có ý nghĩa ở mức 5% so với ao tảo có thời gian lưu nước 1,8 ngày. Nước thải chưa tách tảo được đưa thẳng qua ao nuôi Trứng nước cho thấy Trứng nước đã sử dụng tảo làm thức ăn, cải thiện được chất lượng nước thải sau xử lý. Như vậy việc nuôi Trứng nước có thể coi là một biện pháp lọc sinh học để loại bỏ tảo ra khỏi nước thải sau xử lý.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 1-10
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 1-10
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 101-109
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 108-118
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 12-21
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 14-22
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 162-172
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 173-180
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 18-28
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 23-30
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 36-43
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 39-50
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 46-53
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 49-57
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 62-68
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 66-76
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 82-90
Tác giả: Lê Hoàng Việt
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 83-89
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 91-95
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 94-101
Tải về
1 (2022) Trang: 408 - 415
Tạp chí: Hội thảo quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
1 (2022) Trang: 316 - 325
Tạp chí: Hội nghị quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 17 - 23
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
3(34) (2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
2(6) (2017) Trang: 59 - 65
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...