Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 101-109
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:17/05/2015

Ngày chấp nhận: 27/10/2015

 

Title:

Primary treatment of striped catfish processing wastewater by coagulation

Từ khóa:

Keo tụ, nước thải chế biến cá tra, thí nghiệm Jartest

Keywords:

Coagulation, catfish processing wastewater, Jartest experiment

ABSTRACT

The study “Primary treatment of striped catfish processing wastewater by coagulation” was implemented by Jartest apparatus to identify suitable types of coagulant, flocculant and their dosage, then apply the identified parameters to a coagulation - sedimentation unit to test the treatment efficiency for catfish processing wastewater. The experiment results showed that among three tested coagulants, including: aluminum sulfate (Al2SO4.18H2O), ferric chloride (FeCl3.6H2O), and poly-aluminum chloride (Al2(OH)3.Cl3) [PAC], PAC was the most technically feasible coagulant. At the used PAC dose of 500 mg/L, the removal efficiencies of SS and COD were about 68.34% and 61.25%, respectively. The combination of 500 mg/L PAC and 2 mg/L polymer (cation specfloc C-1492 HMW [(C3H5ON)n] led to higher removal efficiency than that of PAC only. The operation of the lab-scale coagulation-sedimentation model with defined parameters from the Jartest experiment showed the removal efficiency of SS, BOD5, COD, TKN and TP were 78.26%, 63.15%, 75.1%, 81.39%, and 73.92%, respectively. The effluent met the suitable criteria for the subsequent treatment by biological processes.

TÓM TẮT

Nghiên cứu “Xử lý sơ cấp nước thải chế biến cá tra bằng phương pháp keo tụ” thực hiện trên bộ thí nghiệm Jartest để lựa chọn loại chất keo tụ, xác định liều lượng chất keo tụ và trợ keo tụ (polymer) thích hợp cho quá trình keo tụ nước thải chế biến cá tra; sau đó các thông số được lựa chọn sẽ dùng để vận hành mô hình bể keo tụ kết hợp lắng để đánh giá hiệu quả của quá trình. Các kết quả thí nghiệm cho thấy trong 3 chất keo tụ gồm phèn nhôm Al2SO4.18H2O, phèn sắt FeCl3.6H2O và poly-aluminium chlorideAl2(OH)3.Cl3 (PAC) thì PAC là chất keo tụ khả thi nhất về mặt kỹ thuật; ở liều lượng 500 mg/L PAC cho hiệu suất loại bỏ SS là 68,34% và COD là 61,25%. Khi kết hợp 500 mg/L PAC với 2 mg/L cationspecfloc C-1492 HMW [(C3H5ON)n hiệu suất loại bỏ SS và COD tăng đáng kể. Kết quả vận hành mô hình với các thông số được lựa chọn từ thí nghiệm Jartest cho hiệu suất loại bỏ SS, BOD5, COD, TKN, TP lần lượt là 78,26%, 63,15%, 75,1%, 81,39%, 73,92%; nước thải đầu ra đảm bảo các điều kiện để tiếp tục xử lý sinh học.

 

Các bài báo khác
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 1-10
Tải về
Số 49 (2017) Trang: 1-10
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 108-118
Tải về
Số 47 (2016) Trang: 12-21
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 14-22
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 162-172
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 173-180
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 18-28
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 23-30
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 36-43
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 39-50
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 46-53
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 49-57
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 62-68
Tải về
Số 50 (2017) Trang: 66-76
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 82-90
Tác giả: Lê Hoàng Việt
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 83-89
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 91-95
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 94-101
Tải về
1 (2022) Trang: 408 - 415
Tạp chí: Hội thảo quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
1 (2022) Trang: 316 - 325
Tạp chí: Hội nghị quốc gia "Gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 17 - 23
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
3(34) (2017) Trang: 45 - 54
Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một
2(6) (2017) Trang: 59 - 65
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...