Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 46-50
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/11/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Surveying students research: A case from the school of education at Can Tho univeristy

Từ khóa:

NCKH trong sinh viên, Khoa Sư phạm và thống kê phi tham số

Keywords:

Student research, nonparametric test

ABSTRACT

Research activities conducted by students at theSchoolofEducation, Can Tho University were investigated in this study. 110 male and female students in natural and social science education programs participated in the study. Nonparametric test was used to compare means from participants? assessment of research activities and factors influencing students? research activities. 77,3% participants agreed that the number of research projects by students did not match the potential research capacity of students in spite of strong encouragement of  party committee and manager team. No significant difference between mean rank of participants? assessing student research activities between two genders and between natural and social sciences education programs were found. Participants agreed that research topics were the most important factor affecting research activities. The mean rank of male and female students for 5 factors was significant different, and a similar trend was found in participants from natural and social science education programs. Two-thirds students agreed that research topics could come from their daily activities; the mean gained in this respect from participants in natural science education programs was significant higher than those from social sciences.  Most students agreed that learning abilities and enthusiasm have a role in students? research capacity.

TóM TắT

Tình hình nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên (SV) của Khoa Sư phạm (KSP) được tiến hành khảo sát trên 110 SV nam và nữ thuộc 02 khối ngành Khoa học tự nhiên (KHTN) và Khoa học xã hội (KHXH) trực thuộc KSP. Phương pháp phân tích phương sai phi tham số được áp dụng để đánh giá bậc trung bình sự nhận xét của SV về phong trào NCKH trong SV cũng như là những nhân tố ảnh hưởng đến phong trào NCKH trong SV của KSP. 77,3% SV cho rằng số lượng đề tài NCKH trong SV của KSP trong 05 năm gần đây chưa xứng với tiềm năng của KSP dù rằng Đảng ủy và Ban chủ nhiệm KSP rất quan tâm và khuyến khích SV trong NCKH. Kết quả khảo sát cho thấy không có sự khác biệt về bậc trung bình nhận xét của SV nam và nữ cũng như là SV thuộc 02 khối ngành đào tạo KHTN và KHXH về vấn đề này. SV cho rằng ý tưởng để có một đề tài NCKH là yếu tố quan trọng nhất trong 05 yếu tố ảnh hưởng đến phong trào NCKH trong SV của KSP. Bậc trung bình kết quả nhận xét của SV nam và nữ ở 02 khối ngành đào tạo của KSP có sự khác nhau về vai trò của 05 yếu tố ảnh hưởng đến phong trào NCKH trong SV của KSP. Hơn 2/3 SV cho rằng ý tưởng về NCKH có thể lấy từ cuộc sống hằng ngày, bậc trung bình kết quả nhận xét của SV thuộc khối ngành KHTN lớn hơn rất nhiều so với SV ở KHXH. SV cho rằng học lực và sự nhiệt tình có vai trò như nhau trong việc tác động đến phong trào NCKH.

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 176-182
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 183-192
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 213-220
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 220-225
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 78-82
Tải về
20 (2022) Trang: 645-657
Tạp chí: Veterinary Integrative Sciences
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 86-100
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 51-75
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 174-181
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư loại học lần thức nhất
(2017) Trang: 306-314
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: PROCEEDINGS SCIENTIFIC RESEARCH RESULTS FOR TRAINING
(2018) Trang: 80-86
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII-2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
187 (2018) Trang: 81 - 89
Tạp chí: Journal of Science and Technology: AGRICULTURE – FORESTRY – MEDICINE & PHARMACY
3 (112) (2017) Trang: 47-49
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
DOI: 10.1111/jai.13521 (2017) Trang: 1-8
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Journal of Applied Ichthyology
(2017) Trang: 1873-1879
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 7, Hà Nội, 10/2017
16 (2017) Trang: 822-831
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Iranian Journal of Fisheries Sciences
27 (2017) Trang: 603-610
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: The Journal of Animal & Plant Sciences
(2016) Trang: 637-641
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: The second National Scientific Conference on Biological Research and Teaching in Vietnam; Da Nang, 20 May 2016
26 (2016) Trang: 523-531
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: The Journal of Animal & Plant Sciences
(2015) Trang: 806-810
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6
(2014) Trang: 104-105
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam
(2014) Trang: 891-892
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc
(2014) Trang: 84-85
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam
(2014) Trang: 82-83
Tạp chí: International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam
(2014) Trang: 467-472
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vũng
1 (2013) Trang: 162
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: HT cán bộ trẻ các trường DHSP toàn quốc
1 (2013) Trang: 93
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
83 (2013) Trang: 67
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: TCKH ĐH Huế
1 (2012) Trang: 225
Tạp chí: IFS 2012


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...