Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 220-225
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Preliminary study result of length ? weight of tank goby, Glossogobius giuris, distributing in Soc Trang

Từ khóa:

Glossogobius giuris, tăng trưởng đồng bộ, tương quan chiều dài trọng lượng cá, Việt Nam

Keywords:

Glossogobius giuris, isometric growth, length-weight relationship, Vietnam

Abstract

The tank goby (Glossogobius giuris) is one of gobiid fishes (Gobiidae) distributing in Mekong Delta, especially in Soc Trang, and is commercial fish in this area. The study on length-weight relationship and growth parameter (e.g., slope value or b) of this species lasted for six month, from September 2013 to February 2014, in Cu Lao Dung, Soc Trang. A total 325 individuals were collected using gill-net at Con Tron river. After sexing based on external morphology of genital papilla, fish was measured total length (cm) and weighed (g). The results indicated that sex ratio of this species was nearly 1:1. This goby showed isometric growth because b value was nearly three. The regression value of male and female fish was not significant different, while this value was higher in wet than dry season.

Tóm tắt

Cá bống cát tối (Glossogobius giuris) là loài cá bống thuộc họ Gobiidae, phân  bố ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đặc biệt là khu vực ven biển Sóc Trăng, và là loài có giá trị kinh tế khá cao. Nghiên cứu mối tương quan chiều dài và trọng lượng và hệ số tăng trưởng (b) của loài này được thực hiện ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 02 năm 2014. Kết quả thu được 325 mẫu cá bằng lưới đáy ở sông Cồn Tròn ? Cù Lao Dung. Giới tính của loài này được phân biệt dựa vào hình thái ngoài của gai sinh dục. Chiều dài tổng (cm) và cân trọng lượng cơ thể (g) của cá được xác định để làm cơ sở phân tích tương quan chiều dài, trọng lượng và xác định giá trị của hệ số tăng trưởng. Kết quả cho thấy tỉ lệ giới tính của loài này tương đương 1:1. Sự tăng trưởng của loài Glossogobius giuris ở khu vực nghiên cứu thuộc nhóm trăng trưởng đồng bộ  . Giá trị này không khác nhau ở hai giới, trong khi đó, giá trị này ở mùa mưa lớn hơn mùa khô khá nhiều. 

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 176-182
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 183-192
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 213-220
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 46-50
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 78-82
Tải về
20 (2022) Trang: 645-657
Tạp chí: Veterinary Integrative Sciences
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 86-100
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 51-75
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 174-181
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư loại học lần thức nhất
(2017) Trang: 306-314
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: PROCEEDINGS SCIENTIFIC RESEARCH RESULTS FOR TRAINING
(2018) Trang: 80-86
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII-2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
187 (2018) Trang: 81 - 89
Tạp chí: Journal of Science and Technology: AGRICULTURE – FORESTRY – MEDICINE & PHARMACY
3 (112) (2017) Trang: 47-49
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
DOI: 10.1111/jai.13521 (2017) Trang: 1-8
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Journal of Applied Ichthyology
(2017) Trang: 1873-1879
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 7, Hà Nội, 10/2017
16 (2017) Trang: 822-831
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Iranian Journal of Fisheries Sciences
27 (2017) Trang: 603-610
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: The Journal of Animal & Plant Sciences
(2016) Trang: 637-641
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: The second National Scientific Conference on Biological Research and Teaching in Vietnam; Da Nang, 20 May 2016
26 (2016) Trang: 523-531
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: The Journal of Animal & Plant Sciences
(2015) Trang: 806-810
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6
(2014) Trang: 104-105
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam
(2014) Trang: 891-892
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc
(2014) Trang: 84-85
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam
(2014) Trang: 82-83
Tạp chí: International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam
(2014) Trang: 467-472
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vũng
1 (2013) Trang: 162
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: HT cán bộ trẻ các trường DHSP toàn quốc
1 (2013) Trang: 93
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
83 (2013) Trang: 67
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: TCKH ĐH Huế
1 (2012) Trang: 225
Tạp chí: IFS 2012


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...