Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
35 (2019) Trang: 80-86
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology

Nghiên cứu ghi nhận được 15 loài nhện thuộc 12 giống, 6 họ dựa trên kết quả phân tích 512 cá thể thu được trong vụ hè thu và vụ thu đông ở ruộng lúa trong và ngoài đê bao thuộc địa phận xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Trong đó, ba loài nhện Argiope dang (Araneidae), Clubiona coreana (Clubionidae) và Oxyopes sertatus (Oxyopidae) lần đầu tiên được ghi nhận cho khu hệ nhện Việt Nam. Bốn loài gồm Clubiona sp., Erigone sp., Carrohtus sp. và Rhene sp. thuộc họ Clubionidae, Linyphiidae và Salticidae chỉ định danh đến bậc giống. Araneidae là họ có nhiều loài nhất với 5 loài, kế đến là họ Salticidae với 4 trong số 15 loài được ghi nhận. Hai loài nhện Araneus inustus Oxyopes sertatus được ghi nhận trong suốt hai vụ lúa ở cả trong và ngoài đê, nhưng số lượng của loài đầu tiên chiếm ưu thế tuyệt đối với 257 cá thể, đây có thể là loài ưu thế hoặc là loài thích ứng tốt với môi trường sống. Số lượng loài nhện được ghi nhận vào vụ thu đông, trong đê (9 loài) nhiều hơn so với vụ hè thu, ngoài đê (5 loài). Chỉ số đa dạng sinh học như độ giàu loài Margalef (d), độ đồng đều Pielou (J’), Shannon-Weawer (H’) và Simpson (1-) đạt giá trị cao nhất ở vụ thu đông, trong đê và thấp nhất ở vụ hè thu, ngoài đê. Điều này có thể do sự tác động của việc sử dụng nông dược không đều nhau giữa các vụ lúa. Năm loài nhện Argiope dang, Parawixia dehaani, Plexippus paykulli, Carrohtus sp. và Rhene sp. chỉ được ghi nhận ở ngoài đê, trong khi đó, Gasteracantha kuhli Evarcha pococki chỉ ghi nhận được ở khu vực trong đê. Cần tiếp tục nghiên cứu khả năng thích nghi và vai trò làm thiên địch của hai loài được ghi nhận cả trong và ngoài đê trong suốt hai vụ lúa, đặc biệt là loài ưu thế Araneus inustus.

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 176-182
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 183-192
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 213-220
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 220-225
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 46-50
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 78-82
Tải về
20 (2022) Trang: 645-657
Tạp chí: Veterinary Integrative Sciences
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 86-100
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 51-75
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2019) Trang: 174-181
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư loại học lần thức nhất
(2017) Trang: 306-314
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: PROCEEDINGS SCIENTIFIC RESEARCH RESULTS FOR TRAINING
(2018) Trang: 80-86
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ VII-2018 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
187 (2018) Trang: 81 - 89
Tạp chí: Journal of Science and Technology: AGRICULTURE – FORESTRY – MEDICINE & PHARMACY
3 (112) (2017) Trang: 47-49
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
DOI: 10.1111/jai.13521 (2017) Trang: 1-8
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Journal of Applied Ichthyology
(2017) Trang: 1873-1879
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 7, Hà Nội, 10/2017
16 (2017) Trang: 822-831
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Iranian Journal of Fisheries Sciences
27 (2017) Trang: 603-610
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: The Journal of Animal & Plant Sciences
(2016) Trang: 637-641
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: The second National Scientific Conference on Biological Research and Teaching in Vietnam; Da Nang, 20 May 2016
26 (2016) Trang: 523-531
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: The Journal of Animal & Plant Sciences
(2015) Trang: 806-810
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LẦN THỨ 6
(2014) Trang: 104-105
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam
(2014) Trang: 891-892
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc
(2014) Trang: 84-85
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam
(2014) Trang: 82-83
Tạp chí: International conference on Aquaculture and Environment - A Focus in the Mekong Delta, Viet Nam
(2014) Trang: 467-472
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vũng
1 (2013) Trang: 162
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: HT cán bộ trẻ các trường DHSP toàn quốc
1 (2013) Trang: 93
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
83 (2013) Trang: 67
Tác giả: Đinh Minh Quang
Tạp chí: TCKH ĐH Huế
1 (2012) Trang: 225
Tạp chí: IFS 2012


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...