Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
ISBN 9786046703655 (2014) Trang: 108
Tạp chí: Khoa học và công nghệ
Liên kết:

Phân tích các kịch bản sử dụng đất đai ảnh hưởng lến hệ thống sản xuất nông nghiệp là một vấn đề quan trọng cho sự phát triển chiến lược đáp ứng an mục tiêu an ninh lương thực và sản xuất bền vững vung ven biên Đông băng sông Cưu Long. Nghiên cưu nay đươc thưc hiên ơ tinh Bac Liêu nhăm khai thac cac chiên lươc lưa chon sư dung đât đai co thê đap ưng tôt cac muc tiêu cua chiên lươc phat triên cua tinh, sư dung phương phap tiêp cân hê thông vê cac điêu kiên tư nhiên, kinh tê xa hôi. Nghiên cưu đa sư dung nguyên tăc hê sinh thai, đanh gia đât đai, mô hinh quy hoach tuyên tinh đa muc tiêu như la môt công cu tông hơp. Cac kich ban đa đươc phat triên đai diên cho cac hương chinh phat triên nông nghiêp cua tinh, chinh quyên đia phương, ngươi dân va cac bên co liên quan. Kêt qua cho thây viêc khai thac hiêu qua tiêm năng đât đai, đap ưng an ninh lương thưc va thu nhâp cua ngươi dân co thê cai thiên đang kê băng cach sư dung hiêu qua nguôn tai nguyên va đâu vao thich hơp. Trong thơi gian dai han, viêc phat triên mô hinh lưa chon tôt nhât đê đap ưng vơi điêu kiên thay đôi cua môi trương nươc. Bên canh đo, vân đê lao đông la yêu tô quan trong anh hương đên phat triên nông nghiêp, ky thuât cung gop phân vao giam bơt tinh rui ro trong san xuât va cac chinh sach ưu đai cua đia phương. Để thúc đẩy phát triển thực tế đối với các lưa chọn xác định, đổi mới trong san xuât nông nghiệp và các biện pháp chính sách phù hợp là cần thiết. Nghiên cứu phục vụ quy hoạch định hướng xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu sản phẩm nông nghiệp trong nước và xuất khẩu.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-12
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 10-17
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 106-115
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 38-47
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 46-54
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 54-63
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 58-69
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 68-75
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 71-83
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 72-79
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 81-88
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
(2020) Trang: 119-130
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre, Bến Tre, ngày 29/5/2020
(2016) Trang: 261-274
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...