Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2014) Trang: 15-19
Tạp chí: Thư viện Việt Nam

Tài liệu nội sinh của các trường cao đẳng và đại học là nguồn tài liệu có hàm lượng chất xám cao, nhưng hiện tại phần lớn các trường CĐ-ĐH tổ chức và quản lý theo cách thủ công làm hạn chế cơ hội tiếp cận nguồn tài liệu này của giảng viên và sinh viên, gián tiếp tạo nên khoảng cách số trong giáo dục và đào tạo CĐ-ĐH. Bài viết nêu lên tầm quan trọng của số hóa tài liệu nội sinh trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và giảm khoảng cách số trong giáo dục và đào tạo CĐ-ĐH trong giai đoạn hiện nay. Một số thách thức khi xây dựng nguồn tài liệu nội sinh số hóa.

Các bài báo khác
(2019) Trang: 753-764
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
(2019) Trang: 765-771
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
Nguyễn Hoàng Sơn (2018) Trang: 592-606
Tạp chí: Thư viện thông minh 4.0: công nghệ- dữ liệu-con người
(2018) Trang: 134-144
Tạp chí: Hội thảo khoa học sau đại học nắm 2017: Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn, ngày 5/10/2017 tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...