Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Nguyễn Hoàng Sơn (2018) Trang: 592-606
Tạp chí: Thư viện thông minh 4.0: công nghệ- dữ liệu-con người
Liên kết:

Xu thế phát triển của nền công nghiệp 4.0 đã tác động làm thay đổi cách thức sản xuất của xã hội, trước xu thế phát triển đó hoạt động thư viện không thể nằm ngoài mục tiêu phát triển thư viện 4.0. Thư viện đại học, nơi phục vụ các nguồn tin đáp ứng nhu cầu đào tạo tri thức trong nền công nghiệp 4.0 cần chủ động phát triển trở thành thư viện 4.0, đặc biệt là thư viện số với nguồn dữ lớn, trí tuệ nhân tạo và khả năng kết nối vạn vật trong hoạt động thư viện. Thư viện 4.0 đáp ứng hoạt động quản lý của các nhà quản lý thư viện nhận biết một cách khoa học về hành vi của người dùng, về phía người sử dụng thư viện thuận tiện trong việc khai thác nguồn tin tin cậy và chính xác nhu cầu. Trên cơ sở lược khảo tài liệu tìm hiểu về thư viện 4.0, nhóm nghiên cứu cũng tiến hành khảo sát 120 người dùng tại Trung tâm Học liệu (TTHL) Đại học Cần Thơ về xu hướng sử dụng tài nguyên thông tin số trong thư viện đại học; Sự cần thiết của thư viện số trong trường đại học đáp ứng xu thế học thuật của nền công nghiệp 4.0. Sự phát triển Thư viện số vừa là cơ hội vừa là thách thức của các thư viện đại học. Nghiên cứu giúp cho TTHL Đại học Cần Thơ có những định hướng trong việc xây dựng và phát triển thư viện 4.0 đáp ứng nhu cầu người sử dụng thư viện tương lai.

Các bài báo khác
(2019) Trang: 753-764
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
(2019) Trang: 765-771
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
(2018) Trang: 134-144
Tạp chí: Hội thảo khoa học sau đại học nắm 2017: Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn, ngày 5/10/2017 tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...