Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2016) Trang: 3-7
Tạp chí: Thư viện Việt Nam
Liên kết:

Liên hiệp thư viện là hình thức liên kết phổ biến của thư viên các nước trên thế giới, vì nó mang lại lợi ích to lớn cho các thư viên trước bối cảnh "bùng nổ thông tin" và những thách thức về eo hẹp ngân sách, cũng như các nguồn lực mà thư viện phải đối mặt. Bài nghiên cứu phân tích hiện trạng về liên kết thư viện ở Việt Nam, giới thiệu một số mô hình liên kết thư viện trên thế giới. Qua đó, bài viết đề xuất giải pháp phát triển mô hình liên kết thư viện cho các thư viện ở Việt Nam.

Các bài báo khác
(2019) Trang: 753-764
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
(2019) Trang: 765-771
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
Nguyễn Hoàng Sơn (2018) Trang: 592-606
Tạp chí: Thư viện thông minh 4.0: công nghệ- dữ liệu-con người
(2018) Trang: 134-144
Tạp chí: Hội thảo khoa học sau đại học nắm 2017: Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn, ngày 5/10/2017 tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...