Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 134-144
Tạp chí: Hội thảo khoa học sau đại học nắm 2017: Một số vấn đề khoa học xã hội và nhân văn, ngày 5/10/2017 tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh
Liên kết:

Bài nghiên cứu khảo sát thói quen đọc của 80 sinh viên đến thư viện trường, kết quả cho thấy sinh viên có xu hướng gia tăng việc đọc tài liệu trực tuyến, tuy nhiên, tài liệu dạng in ấn vẫn chiếm tỉ lệ cao sinh viên lựa chọn đọc trong các sinh viên đến thư viện. Bài nghiên cứu là giúp các nhà quản lý thư viện tổ chức các nguồn tài liệu đáp ứng nhu cầu đọc trong sinh viên.

Các bài báo khác
(2019) Trang: 753-764
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
(2019) Trang: 765-771
Tạp chí: Tối ưu hóa quản trị tri thức số: Chính phủ - Doanh nghiệp - Thư viện. Tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 7/2019
Nguyễn Hoàng Sơn (2018) Trang: 592-606
Tạp chí: Thư viện thông minh 4.0: công nghệ- dữ liệu-con người
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...