Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 45 (2016) Trang: 118-125
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/03/2016

Ngày chấp nhận: 29/08/2016

 

Title:

The trend regression analysis and an interesting application

Từ khóa:

Hồi qui, chuỗi thời gian, khuynh hướng, mờ, tương quan, dự báo

Keywords:

Regression, time series, trend, fuzzy, correlation, forecast

ABSTRACT

The article introduces a method of statistical analysis, which is applied appropriately for data having cyclical and “seasonal” characteristics. The data will be modeled in the form of the trend regression model, which is established from the time variable and "season pseudo" variables.  The method is illustrated interestingly on the data collected at the canteen of Can Tho University. We also test this data for the ARIMA model, a model in time series analysis.

TÓM TẮT

Bài viết giới thiệu một phương pháp phân tích thống kê được áp dụng phù hợp cho các dữ liệu có tính tuần hoàn, “mùa vụ”. Dữ liệu sẽ được mô hình hoá theo dạng mô hình hồi quy xu thế, được thiết lập dựa trên biến thời gian và các biến “giả mùa”. Phương pháp được áp dụng minh họa rất thú vị trên bộ dữ liệu kinh doanh của căn tin Văn phòng Đoàn Trường Đại học Cần Thơ. Chúng tôi cũng thử áp dụng bộ dữ liệu này với mô hình ARIMA, một mô hình rất hay dùng trong phân tích chuỗi thời gian.

Trích dẫn: Trần Văn Lý, Lê Thị Hải Yên, Nguyễn Huyền Trang, Trần Kim Yến, Bùi Minh Trung và Lâm Quốc Toàn, 2016. Phân tích hồi quy xu thế và một áp dụng thú vị. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45a: 118-125.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 46-53
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 51-56
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 90-99
Tác giả: Trần Văn Lý
Tải về
(2013) Trang: 66-67
Tạp chí: Xth International Conference on Gravitation, Astrophysics and Cosmology; Quy Nhon - Viet Nam, December 15-21, 2011.
(2013) Trang: 18
Tác giả: Trần Văn Lý
Tạp chí: International Conference Statistics and its Interactions with Other Disciplines, 5-7 June 2013, HCM City, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...