Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 46-53
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 15/04/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Using Cross-Entropy algorithm for estimating rare event probability

Từ khóa:

Chọn mẫu Gibbs, đổi độ đo xác suất, Entropy chéo, mô phỏng Monte Carlo, sự kiện hiếm

Keywords:

Cross-entropy, Gibbs sampler, Monte-Carlo simulation, probability measure change, rare events

ABSTRACT

In this study, Monte-Carlo simulation samples are generated by the periodic Gibbs sampling algorithm. The probability of a rare event will be estimated from these simulated samples. By using the Naïve Monte Carlo method to estimate the very small probability of rare events, it is necessary to create very large simulation samples that take a long time to initialize. This limitation was significantly improved by combining the cross-entropy method with the Gibbs sampling algorithm to create Monte-Carlo simulation samples. Using the technique of probability measure change in the cross-entropy method, rare events will occur in the simulation sample at a higher frequency according to the new probability measure. The probability of these rare events can be well estimated by returning the results for the initial probability measure.

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này, các mẫu mô phỏng Monte Carlo được khởi tạo bởi thuật toán chọn mẫu Gibbs quét tuần tự. Xác suất của sự kiện hiếm sẽ được ước lượng từ các mẫu mô phỏng này. Khi sử dụng phương pháp Monte Carlo đơn giản, để ước lượng được các xác suất rất bé của sự kiện hiếm thì cần phải tạo các mẫu mô phỏng có kích thước rất lớn, mất nhiều thời gian khởi tạo. Hạn chế này được cải thiện đáng kể khi phương pháp Entropy chéo đượcsử dụng kết hợp với thuật toán Gibbs để tạo các mẫu mô phỏng Monte Carlo. Với kỹ thuật đổi độ đo xác suất trong phương pháp Entropy chéo, các sự kiện hiếm sẽ xuất hiện trong mẫu mô phỏng với tần số cao hơn theo độ đo xác suất mới, nhờ đó không cần khởi tạo mẫu có kích thước quá lớn cũng có thể ước lượng tốt được xác suất của các sự kiện hiếm này khi trả ngược các kết quả tính toán về độ đo xác suất ban đầu.    

Trích dẫn: Trần Văn Lý, Nguyễn Tử Thịnh, Nguyễn Dương Thanh Phú, Trà Đức Phô và Trần Văn Trọng, 2020. Sử dụng thuật toán Entropy chéo và chọn mẫu Gibbs để ước lượng xác suất sự kiện hiếm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(1): 46-53.

Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 118-125
Tải về
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 51-56
Tải về
Số 02 (2016) Trang: 90-99
Tác giả: Trần Văn Lý
Tải về
(2013) Trang: 66-67
Tạp chí: Xth International Conference on Gravitation, Astrophysics and Cosmology; Quy Nhon - Viet Nam, December 15-21, 2011.
(2013) Trang: 18
Tác giả: Trần Văn Lý
Tạp chí: International Conference Statistics and its Interactions with Other Disciplines, 5-7 June 2013, HCM City, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...