Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 41 (2015) Trang: 61-70
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/08/2015

Ngày chấp nhận: 22/12/2015

Title:

Communication need and skill of Can Tho University students

Từ khóa:

Giao tiếp, ứng xử, sinh viên, Đại học Cần Thơ

Keywords:

Communication, interaction, students, Can Tho University (CTU)

ABSTRACT

Communication skill is meaningful and important to perfrom a person’s maturity. The research was conducted from October 2013 to investigate the communication perceptions and skills of (Can Tho University) CTU students used both qualitative and quantitative methods including observation, in-depth interviews, semi-structure interviews etc. The results showed that CTU students highly demanded on communication and these attitudes differed according to different groups of students in majors, genders, years of study, and family wealth status. In addition, based on the results of students’ self-reflection, the research analysed proposed strategies for improving students’ communication skills.

TÓM TẮT

Giao tiếp có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống và sự phát triển của mỗi cá nhân. Đề tài tìm hiểu quan niệm về giao tiếp và kỹ năng giao tiếp của Sinh viên Đại học Cần Thơ (SV ĐHCT) được thực hiện từ tháng 10/2013 sử dụng phối hợp các phương pháp định tính, định lượng bao gồm quan sát, phỏng vấn sâu, phỏng vấn bán cấu trúc. Kết quả cho thấy SV có nhu cầu giao tiếp rất lớn nhưng khác nhau phụ thuộc vào nhóm SV khác nhau về ngành học, giới tính, năm học, điều kiện kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, đề tài dựa vào kết quả tự đánh giá kỹ năng giao tiếp của SV nghiên cứu để đề xuất giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp cho SV.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 113-125
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 116-129
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 63-74
Tải về
1 (2019) Trang: 329-353
Tạp chí: Strategic Information and Research Development Centre
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...