Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 113-125
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/08/2014

Ngày chấp nhận: 31/10/2014

 

Title:

Value perceptions on career perspectives of Can Tho university?s students

Từ khóa:

Việc làm, nghề nghiệp, định hướng giá trị, sinh viên, Trường Đại học Cần Thơ

Keywords:

Employment, career, value peceptions, higher education students, Can Tho University

ABSTRACT

Shortage of career perspectives for students after graduation may affect their mentality while studying. This study aimed to assess students? perceptions, future career orientations and support activities. The results from a survey involved in 170 students from 5 schools/colleges at Can Tho University (CTU) as well as from in-depth interviews showed that CTU? students were worried about the prospects of unemployment after graduation. Through the various strategies, the majority of students had to train themselves in attitudes and skills that would enhance their career perspectives. The results showed that students in different genders, fields of study, hometowns and family status have different value perceptions on career attitudes and skills. They perceived career?s values rightly and would be willing to improve their knowledge and professional skills to meet the market?s demands. In the context of shortage in employment, this research was conducted to understand students?value perceptions on carrer and then contribute some suggestions for references.             

TóM TắT

Vấn đề việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên (SV) là vấn đề nan giải và ảnh hưởng đến tâm lý SV ngay khi còn ngồi ghế nhà trường. Đề tài nghiên cứu quan niệm của SV về vấn đề việc làm và định hướng nghề nghiệp của họ trong tương lai. Kết quả từ phỏng vấn bằng bảng hỏi 170 SV của 5 Khoa thuộc Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với phỏng vấn sâu cho thấy SV ĐHCT rất lo lắng cho tương lai trước viễn cảnh thất nghiệp và phần đông SV đã tự vạch cho mình chiến lược rèn luyện thái độ và kỹ năng nghề nghiệp bằng nhiều biện pháp khác nhau. Kết quả cho thấy SV khác nhau về giới tính, ngành học, năm học, quê quán và hoàn cảnh xuất thân có định hướng nhận thức, thái độ và kỹ năng nghề nghiệp khác nhau. Nhìn chung, SV có nhận thức đúng đắn về giá trị nghề nghiệp và có ý thức trong việc tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề cần thiết để phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng. Trước tình hình tìm kiếm việc làm khó khăn, đề tài nghiên cứu tìm hiểu định hướng của SV về giá trị nghề nghiệp và từ đó đề xuất một số giải pháp tham khảo.

Các bài báo khác
Số 51 (2017) Trang: 116-129
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 61-70
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 63-74
Tải về
1 (2019) Trang: 329-353
Tạp chí: Strategic Information and Research Development Centre
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...