Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 63-74
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/06/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

 

Title:

Value orientation on love, marriage and family of the students of Can Tho university

Từ khóa:

Giá trị, định hướng giá trị, sinh viên Đại học Cần Thơ

Keywords:

Value, value orientation, students of Cantho University

ABSTRACT

Society and its norms and values have always changed. Changes in thoughts on love, marriage and family may have positive elements but also trends evoking concerns because changes in value orientation may induce non-conformist behaviour of individual activities disturbing social balance. To appreciate the value orientation of the students of Can Tho University on love, marriage and family, an empirical study was conducted using comparative analysis, observations and interviews.  From August to December 2013, we interviewed 170 students in 5 faculties. The results showed the differences in student?s perceptions and value orientation on love, personalities of future partners and on symbols of family happiness. The differences wererelated to gender, age, family wealth status and place of birth or hometown.

TóM TắT

Xã hội không ngừng vận động và biến đổi. Bên cạnh những biến đổi mang tính tích cực thì cũng có một số vấn đề mang chiều hướng tiêu cực đáng quan tâm như những lệch lạc trong các quan niệm về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Định hướng giá trị có vai trò rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến hành vi hoạt động của cá nhân. Để tìm hiểu định hướng giá trị của sinh viên Đại học Cần Thơ về tình yêu, hôn nhân và gia đình, đề tài sử dụng các phương pháp thực nghiệm bao gồm so sánh, phân tích, quan sát và phỏng vấn 170 SV thuộc 5 Khoa trong trường từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2013. Kết quả cho thấy SV có định hướng giá trị khác nhau về tình yêu chân chính, về tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời và các yếu tố để đảm bảo hôn nhân bền vững và gia đình hạnh phúc trong tương lai. Việc định hướng giá trị khác nhau phụ thuộc khá chặt chẽ vào các yếu tố khách quan như giới tính, tuổi đời, hoàn cảnh kinh tế gia đình và nơi chốn xuất thân.

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 113-125
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 116-129
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 61-70
Tải về
1 (2019) Trang: 329-353
Tạp chí: Strategic Information and Research Development Centre
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...