Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 1-7
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/09/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

Analyzing consumer?s shopping behavior at traditional markets and supermarkets in Can Tho City

Từ khóa:

Hành vi mua sắm, người tiêu dùng, chợ truyền thống, siêu thị

Keywords:

Shopping behavior, consumer, traditional market, supermarket

ABSTRACT

The aim of this paper is to compare and analyze factors that affect consumer choice for shopping at different types of traditional markets and supermarkets in Can Tho City. The research data was collected from a group of 198 consumers in Ninh Kieu District, Can Tho City. Cronbach's Alpha test, EFA Analysis and Discriminant Analysis model were applied in this paper. The results of the survey shows that there are differences between the two groups of customers choosing to go shopping at either traditional markets or supermarket and seven factors involving the differences: (1) Age, (2) Reputation and service style, (3) Shopping space, (4) Average income per month, (5) Price and customer care policies, (6) Safety, (7) Quality and variety of goods.

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu so sánh và phân tích các yếu tố tác động đến hành vi lựa chọn nơi mua sắm đối với loại hình chợ truyền thống và siêu thị của người tiêu dùng tại Thành phố Cần Thơ. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ 198 người tiêu dùng tại Thành phố Cần Thơ. Các phương pháp kiểm định hệ số tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và mô hình phân tích phân biệt được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt giữa hai nhóm khách hàng lựa chọn đi chợ và đi siêu thị và có 7 yếu tố ảnh hưởng đến sự khác biệt này, xếp theo thứ tự ảnh hưởng: (1) Tuổi tác, (2) Uy tín và phong cách phục vụ, (3) Không gian mua sắm, (4) Thu nhập trung bình hàng tháng, (5) Giá cả và các chính sách chăm sóc khách hàng, (6) An toàn, (7) Chất lượng và sự phong phú hàng hóa.

Các bài báo khác
Số 03 (2005) Trang: 138-147
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 186-195
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 231-241
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 29-37
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 312-323
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 85-96
Tải về
5 (2020) Trang: 3-8
Tạp chí: International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM)
(2017) Trang: 260-269
Tạp chí: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
(2017) Trang: 251-259
Tạp chí: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Thang 12 nam 2015 (2015) Trang: 363
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kinh tế xã hôi
1 (2013) Trang: 100
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2013) Trang: 49
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2013) Trang: 56
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
(2008) Trang:
Tạp chí: Centre for ASEAN Studies - CAS
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...