Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22b (2012) Trang: 231-241
Tải về

ABSTRACT

Being rich in natural resources, Can Tho city is also well-equipped with the most modern infrastructure and technology. In addition to its economic, cultural and financial central position in the Mekong Delta. Can Tho city has full conditions for tourist development. Nevertheless, Can Tho is currently not exploiting those full tourist potentials, and tourist services do not completely meet both domestic and international tourists? satifaction.

This study was carried out to evaluate the current tourist industry?s business activities in Can Tho city, to analyze both objective and subjective factors that contributed to tourist quality. This study also aimed to determine tourist development tendency for Can Tho city based on which some measure for tourist service improvement in the city in the coming years were suggested.

In order to determine which factors had the most contribution to tourists? satifaction, this study used factor analysis method and confirmed that there were five groups such as service provision ability, infrastructure, typical locality, safety, and labor sources being all influence tourists? satisfaction.   

Keywords: Tourist quality, Domestic and international tourists? satisfaction, Factor Analysis

Title: Solutions to improve the service quality of tourism in Can Tho city

TóM TắT

Tha?nh phô? Câ?n Thơ la? nơi co? nhiê?u ta?i nguyên thiên nhiên kê?t hơ?p vơ?i cơ sơ? ha? tâ?ng, ky? thuâ?t hiê?n đa?i. Ngoa?i ra vơ?i vi? tri? trung tâm kinh tê?, văn ho?a, ta?i chi?nh cu?a ca? vu?ng ĐBSCL thi? Tha?nh phô? Câ?n Thơ hoa?n toa?n hô?i đu? ca?c điê?u kiê?n đê? pha?t triê?n du li?ch. Tuy nhiên hiê?n nay Câ?n Thơ vâ?n chưa khai tha?c hê?t như?ng tiê?m năng du li?ch hiê?n co? va? ca?c di?ch vu? du li?ch ta?i đây vâ?n chưa thâ?t sư? la?m ha?i lo?ng du kha?ch trong va? ngoa?i nươ?c.

Nghiên cư?u na?y đươ?c thư?c hiê?n nhă?m đa?nh gia? thư?c tra?ng hoa?t đô?ng kinh doanh du li?ch va? châ?t lươ?ng di?ch vu? du li?ch cu?a Tha?nh phô? Câ?n Thơ trong thơ?i gian qua; phân ti?ch ca?c yê?u tô? kha?ch quan va? chu? quan a?nh hươ?ng đê?n châ?t lươ?ng du li?ch. Nghiên cư?u na?y cu?ng hươ?ng đê?n xa?c đi?nh xu hươ?ng pha?t triê?n du li?ch ta?i Câ?n thơ qua đo? đê? xuâ?t mô?t sô? gia?i pha?p nhă?m nâng cao châ?t lươ?ng di?ch vu? du li?ch trên đi?a ba?n trong thơ?i gian tơ?i.

Đê? xa?c đi?nh cu? thê? ca?c nhân tô? a?nh hươ?ng đê?n sư? ha?i lo?ng cu?a du kha?ch, nghiên cư?u na?y sư? du?ng phương pha?p phân ti?ch nhân tô?. Kê?t qua? đa? xa?c đi?nh co? 5 nho?m nhân tô? bao gô?m: kha? năng cung câ?p di?ch vu?; cơ sơ? vâ?t châ?t, đă?c thu? cu?a đi?a phương, sư? an toa?n va? yê?u tô? nhân lư?c a?nh hươ?ng đê?n sư? ha?i lo?ng cu?a du kha?ch vê? châ?t lươ?ng di?ch vu?.

Từ khóa: Châ?t lươ?ng du li?ch, Sư? ha?i lo?ng cu?a du kha?ch trong nươ?c va? quô?c tê?, Phân tích nhân tô?

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 138-147
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 186-195
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 29-37
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 312-323
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 85-96
Tải về
5 (2020) Trang: 3-8
Tạp chí: International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM)
(2017) Trang: 260-269
Tạp chí: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
(2017) Trang: 251-259
Tạp chí: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Thang 12 nam 2015 (2015) Trang: 363
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kinh tế xã hôi
1 (2013) Trang: 100
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2013) Trang: 49
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2013) Trang: 56
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
(2008) Trang:
Tạp chí: Centre for ASEAN Studies - CAS
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...