Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
21 (2020) Trang: 60-63
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Liên kết:

TÓM TẮT

Bài viết này tác giả tập trung nghiên cứu cơ sở lý thuyết và các mô hình nghiên cứu về các nhân tố tác động trực tiếp và gián tiếp đến động lực làm việc và sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng: Trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Khu vực Đồng bằng sông Cửu long. Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện theo lĩnh vực hoạt động của ngân hàng. Đối tượng điều tra là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, đối tượng trả lời phiếu điều tra thuộc các vị trí: Nhân viên, trưởng phó phòng, ban Giám đốc liên quan đến tín dụng, giao dịch viên. Ngoài ra, phương pháp phân tích hỗn hợp, kết hợp cả nghiên cứu định tính và định lượng được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố tác đến động lực làm việc và sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng, gồm 11 nhân tố: (1) Đặc điểm công việc; (2) Đào tạo – thăng tiến (3) Tiền lương; (4) phúc lợi; (5) Cấp trên; (6) Đồng nghiệp; (7) Đánh giá thành tích; (8) Chính sách lao động; (9) Điều kiện môi trường làm việc; (10) Áp lực công việc; (11) Rủi ro tác nghiệp.

Từ khóa: Động lực làm việc, sự gắn bó, Agribank khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 138-147
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 186-195
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 231-241
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 29-37
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 312-323
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 85-96
Tải về
5 (2020) Trang: 3-8
Tạp chí: International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM)
(2017) Trang: 260-269
Tạp chí: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
(2017) Trang: 251-259
Tạp chí: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Thang 12 nam 2015 (2015) Trang: 363
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kinh tế xã hôi
1 (2013) Trang: 100
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2013) Trang: 49
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2013) Trang: 56
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
(2008) Trang:
Tạp chí: Centre for ASEAN Studies - CAS
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...