Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 29-37
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/07/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

Title:  

The analysis of factors affecting tourists? satisfaction with service quality in Tien Giang Province

Từ khóa:

Du khách, sự hài lòng, chất lượng dịch vụ du lịch

Keywords:

Tourists; satisfaction; service quality on tourism

ABSTRACT

This study aims to analyse factors that affect to tourist?s satisfaction with service quality in Tien Giang province. The data were collected from 1.384 respondents included 588 international tourists and 796 domestic tourists. The consistency coefficient measured with Cronbach?s Alpha for scaling test and Exploratory Factor Analysis (EFA) were used. The statistical results indicated 3 important factors affecting level of tourists? satisfaction with service quality in Tien Giang including: ?good tourist facility and safety?; ?tourist guide?s appearance and price of tourist services?; and ?quality of food-drink services?

TóM TắT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ du lịch ở Tiền Giang. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 1.384 du khách bao gồm 588 khách quốc tế và 796 khách nội địa. Số liệu được kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach?s Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả có 3 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng du khách về chất lượng dịch vụ du lịch bao gồm ?Điều kiện vật chất phục vụ du lịch và vấn đề an ninh?, ?Chất lượng nhân viên và giá cả dịch vụ?, và ?chất lượng dịch vụ ăn uống?.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 138-147
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 186-195
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 231-241
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 312-323
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 85-96
Tải về
5 (2020) Trang: 3-8
Tạp chí: International Journal of Business Marketing and Management (IJBMM)
(2017) Trang: 260-269
Tạp chí: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
(2017) Trang: 251-259
Tạp chí: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA Ngày 15 tháng 12 năm 2017 tại Hội Trường Khoa Kinh tế - Khu 2, đường 3/2, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Thang 12 nam 2015 (2015) Trang: 363
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kinh tế xã hôi
1 (2013) Trang: 100
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2013) Trang: 49
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2013) Trang: 56
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
(2008) Trang:
Tạp chí: Centre for ASEAN Studies - CAS
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...